Risk att läsk tol­kas som häl­so­samt

GUI­DE: Fle­ra glo­ba­la livs­me­dels­fö­re­tag pla­ne­rar en ny märk­ning för att vi­sa ma­tens nä­rings­vär­de. Men märk­ning­en ba­se­ras på por­tions­stor­le­kar som in­du­strin själv ta­git fram. Ore­a­lis­tiskt, sär­skilt för onyt­ti­ga livs­me­del, me­nar Sve­ri­ges Kon­su­men­ter.

Strömstads Tidning - - Konsument - JOHANNA BERGER kon­su­ment@gp.se

30 gram chips, det är en stor hand­full – och ut­gör en por­tion, en­ligt livs­me­dels­fö­re­ta­gen. En por­tion cho­klad, även det 30 gram, be­står av fy­ra bi­tar av en Ma­ra­bou cho­klad­ka­ka. Så står det på för­pack­ning­ar­na. Men är det rim­li­ga por­tio­ner?

Nej, om man frå­gar den ide­el­la för­e­ning­en Sve­ri­ges Kon­su­men­ter. Här har man länge tyckt att märk­ning­en sna­ra­re är för­vir­ran­de än att den är upp­ly­san­de för kon­su­men­ten.

– När det gäl­ler spe­ci­ellt onyt­ti­ga livs­me­del tyc­ker vi att por­tions­stor­le­kar­na of­ta är kons­ti­ga och god­tyck­li­ga, och ger ut­rym­me för ma­ni­pu­la­tio­ner. Det kan bli ore­a­lis­tiskt ut­i­från hur många chips man fak­tiskt äter åt gång­en, sä­ger Jan Ber­toft, Sve­ri­ges Kon­su­men­ters ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re.

SE­DAN DE­CEM­BER 2016 är det ob­li­ga­to­riskt in­om EU att de­kla­re­ra nä­ring­soch ener­gi­in­ne­hål­let på al­la mat­för­pack­ning­ar per 100 gram. Pa­ral­lellt med det får nä­rings- och ener­gi­in­ne­hål­let fort­fa­ran­de de­kla­re­ras i de av in­du­strin fram­tag­na por­tions­stor­le­kar­na, och ny­li­gen med­de­la­de fle­ra sto­ra glo­ba­la livs­me­dels­fö­re­tag att man vill vi­da­re­ut­veck­la den va­ri­an­ten.

Den nya märk­ning­en som pla­ne­ras ska va­ra färg­ko­dad, en så kal­lad tra­fik­ljus­märk­ning. Tan­ken är att signal­fär­ger ska un­der­lät­ta att äta mer häl­so­samt. Små por­tions­stor­le­kar är en viktig ut­gångs­punkt när den nya tra­fik­ljus­märk­ning­en tas fram.

Men på Sve­ri­ges Kon­su­men­ter är man tvek­sam.

– Ett tra­fik­ljus­sy­stem kan fun­ge­ra för fär­dig­mat där man har givna por­tions­stor­le­kar, men in­te för snacks, sä­ger Jan Ber­toft.

På Livs­me­dels­ver­ket har man än­nu in­te ta­git ställ­ning till livs­me­dels­fö­re­ta­gens ini­ti­a­tiv, dock finns det vis­sa far­hå­gor:

– Det finns en risk att små por­tio­ner av livs­me­del som läsk, go­dis och ka­kor märks med grönt ljus och där­med tol­kas som häl­so­sam­ma och bra val, sä­ger nut­ri­tio­nis­ten An­na-ka­rin Qu­e­tel.

Ste­ve Mann, kom­mu­ni­ka­tions­sam­ord­na­re

på Mon­de­lez som äger mär­ket Ma­ra­bou, hål­ler in­te med:

– Vårt in­tres­se är in­te att sät­ta ett grönt ljus på cho­klad. Idén med por­tions­stor­le­kar­na är att få re­a­lis­tis­ka por­tio­ner, allt­så i lin­je med vad män­ni­skor kon­su­me­rar.

Han an­ser att det är mer rätt­vi­san­de om nä­rings­vär­den anges ba­se­rat på por­tio­ner istäl­let för 100

gram. En nor­mal por­tion smör är of­tast en väl­digt li­ten mängd. För and­ra ty­per av livs­me­del kan en por­tion va­ra en stör­re mängd.

– 30 gram är mer el­ler mind­re stan­dard för cho­klad men vi är öpp­na för att dis­ku­te­ra det, sä­ger Ste­ve Mann.

PÅ COOP ÄR man av en an­nan åsikt. På livs­me­dels­ked­jans eg­na pro­duk­ter finns det inga por­tions­an­gi­vel­ser på mat­för­pack­ning­ar­na. Man an­vän­der sig en­bart av 100 gram som jäm­fö­rel­se­vikt.

– Vi har be­stämt oss för att in­te an­vän­da por­tions­ba­se­rad de­kla­re­ring på vå­ra eg­na va­ru­mär­ken, då det för­svå­rar sna­ra­re än för­enklar för vå­ra kun­der. Det gäl­ler främst pro­duk­ter som är mind­re häl­so­sam­ma, sä­ger Kaj­sa Liljegren, press­kon­takt på Coop.

I EN RAPPORT som läm­na­des till re­ge­ring­en i maj slog Livs­me­dels­ver­ket och Folk­hälso­myn­dig­he­ten fast att ohäl­so­sam­ma mat­va­nor är en av de störs­ta risk­fak­to­rer­na för fet­ma och att folk dör i för­tid i Sve­ri­ge.

Rap­por­ten he­ter ”För­slag till åt­gär­der för ett stärkt, lång­sik­tigt ar­be­te för att främ­ja häl­sa re­la­te­rad till mat­va­nor och fy­sisk ak­ti­vi­tet”.

” Vi har be­stämt oss för att in­te an­vän­da por­tions­ba­se­rad de­kla­re­ring på vå­ra eg­na va­ru­mär­ken, då det för­svå­rar sna­ra­re än för­enklar för vå­ra kun­der”

KAJ­SA LILJEGREN Press­kon­takt på Coop

Bild: BJÖRN OLSSON/CHAR­LIE DREVSTAM

FÄR­DIG­MAT. Ett tra­fik­ljus­sy­stem kan fun­ge­ra för för­pack­ning­ar där man har givna por­tions­stor­le­kar, men in­te för snacks, sä­ger Jan Ber­toft, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re på Sve­ri­ges Kon­su­men­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.