Fak­ta: Så märks livs­me­del

Strömstads Tidning - - Konsument -

* I de­cem­ber blev det ob­li­ga­to­riskt att mär­ka all för­pac­kat mat med ener­gi- och nä­rings­vär­de per 100 gram/100 mil­li­li­ter. Sam­ti­digt får för­pack­ning­ar­na fort­sät­ta mär­kas med livs­me­dels­in­du­strins eg­na, fri­vil­li­ga märk­ning. * Den märk­ning som livs­me­dels­in­du­strin an­vän­der i dag kal­las Gda­märk­ning (Gui­de­li­ne Daily Amount) el­ler Ri-märk­ning (Re­fe­rence In­ta­ke el­ler re­fe­rensin­tag). Den vi­sar ener­gi­vär­det och nä­rings­vär­den för bland an­nat ka­lo­ri­er, fett, salt och soc­ker per por­tion, och hur många pro­cent det ut­gör av re­fe­rensin­ta­get per dag. * Den svens­ka nyc­kel­håls­märk­ning­en är en fri­vil­lig hälso­märk­ning som fö­re­tag kan an­vän­da sig av. Den finns en­bart på livs­me­del som ger nä­ring. Chips och go­dis kan in­te nyc­kel­håls­mär­kas. Svens­ka myn­dig­he­ter stäl­ler inga krav på märk­ning el­ler var­nings­märk­ning på ohäl­so­sam mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.