ARN: Er­sätt bi­lä­ga­ren för av­tals­brot­tet

Strömstads Tidning - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Den be­gag­na­de bi­len kos­ta­de 168 000 kro­nor och rost­skydds­ga­ran­tin fanns med i kö­pe­av­ta­let. Men ef­tersom den in­te gäll­de bör bil­fir­man ge kö­pa­ren ett pris­av­drag.

Man­nen köp­te en be­gag­nad bil. Kort där­ef­ter upp­täck­te han att den ”va­rit ut­satt för en kraf­tig avåk­ning med ska­dor på un­der­re­det som följd”. Rost­skydds­ga­ran­tin var tolvå­rig, men först ef­ter kö­pet fick man­nen ve­ta att den in­te gäll­de trots att den sti­pu­le­rats i kö­pe­av­ta­let. All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, an­ser det skä­ligt med ett pris­av­drag på 5 000 kro­nor.

Bil­kö­pa­ren på­pe­ka­de dess­utom att mä­tar­ställ­ning­en på kö­pe­kon­trak­tet in­te var kor­rekt, vil­ket har be­ty­del­se för vagnska­de­ga­ran­tin.

An­mä­la­ren ha­de be­gärt att He­din Gö­te­borg Bil AB skul­le åter­be­ta­la 25 000 kro­nor av kö­pe­sum­man till ho­nom. Utö­ver vär­det av rost­skydds­ga­ran­tin ha­de han dess­utom ett spe­ci­fi­ce­rat krav på 31 358 kro­nor för bland an­nat ska­dan. Där­till har an­mä­la­ren be­gärt mi­ler­sätt­ning för si­na re­sor till Hedins, men den­na har ARN in­te upp­fat­tat som ett yr­kan­de.

Hedins har er­bju­dit man­nen åter­köp, som han av­böjt.

Bild: KIICHIRO SATO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.