ARN: Ej fel från bör­jan på mo­bi­lens funk­tio­ner

Strömstads Tidning - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Ef­ter 13 må­na­der bör­ja­de mo­bi­lens touch­funk­tion att krång­la. Men ef­tersom kon­su­men­ten in­te kan be­vi­sa ur­sprung­ligt fel av­slår ARN hans be­gä­ran.

Gö­te­bor­ga­ren köp­te en Ip­ho­ne 6 av Te­le­nor Sve­ri­ge AB. Drygt ett år ef­ter kö­pet gick den in­te läng­re att an­vän­da på grund av fel i touch­funk­tio­nen. Te­le­fo­nen ”gjor­de eg­na in­puts, öpp­na­de ap­par samt spök­skrev tec­ken”.

An­mä­la­ren skri­ver att han in­te va­rit vårds­lös, skyd­dat mo­bi­len med ett li­fe­proof-skal och att det mås­te va­ra ett fab­ri­ka­tions­fel.

Fö­re­ta­get sva­rar att ef­tersom av­läm­nan­det av te­le­fo­nen skett för mer än sex må­na­der se­dan är det in­te frå­ga om ett ur­sprung­ligt fel.

All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den skri­ver i sitt be­slut att ef­ter sex må­na­der ska kö­pa­ren, en­ligt kon­su­ment­köpla­gen, be­vi­sa att felen fanns vid kö­pet även om de vi­sar sig först se­na­re. Nämn­den an­ser in­te att han gjort det.

KRA­VET FRÅN AN­MÄ­LA­REN var de 3 300 kro­nor han fått be­ta­la för att få en er­sätt­nings­te­le­fon från det auk­to­ri­se­ra­de App­le ser­vice cen­ter, dit han läm­na­de mo­bi­len för att få ett ut­lå­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.