Spän­nan­de mö­te med mu­si­ker

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - APRIL CAARP 0526-62406 april.caarp@st­nb.se

De spe­lar varand­ras och and­ras mu­sik, så be­skri­ver mu­si­ker­na Ri­chard Rolf och Mia Gunberg sin mu­sik. I kväll kom­mer de ha en kon­sert till­sam­mans där de kom­mer blan­da mel­lan mu­sik­gen­re­na jazz, blues, im­pro­vi­sa­tion, folk­mu­sik och vi­sa.

Mu­sik­du­on Ri­chard Rolf och Mia Gunberg har va­rit kol­le­gor och go­da vän­ner un­der lång tid, men att spe­la mu­sik till­sam­mans är nå­got som de in­te har gjort ti­di­ga­re.

– Det är ett gans­ka nytt projekt som är li­te unikt. Ri­chard Rolf och jag har spe­lat mu­sik väl­digt länge

”Det är ett gans­ka nytt projekt som är li­te unikt då vi kom­mer spe­la varand­ras mu­sik”

MIA GUNBERG, mu­si­ker

bäg­ge två, men vi har in­te spe­lat mu­sik till­sam­mans så länge, sä­ger Mia Gunberg.

– Men det känns jät­te­kul, för mig är det li­te av en ny gen­re ef­tersom jag hål­ler på med folk­mu­sik och vi­sa, och det som han skri­ver blir ju ur jazz, blues och im­pro­vi­sa­tion.

DE­RAS KON­SERT KOM­MER hål­las i kväll i Tjärnö kyr­ka, och un­der kväl­len kom­mer de bland an­nat spe­la två sång­er av Evert Tau­be som de kom­mer fram­fö­ra på ett eget sätt, se­dan kom­mer de blan­da mel­lan Ri­chards gi­tarr­mu­sik och Mi­as folk­mu­sik samt hen­nes vi­sor.

– Ibland kom­mer vi spe­la so­lo, men mesta­dels så kom­mer vi spe­la varand­ras mu­sik till­sam­mans. Vi kal­lar ju vårt pro­gram för ”Spe­lar varand­ras och and­ras mu­sik”, av­slu­tar Mia Gunberg.

FÖR­U­TOM KON­SER­TEN I kväll så har Mia Gunberg en del and­ra mu­sik­pro­jekt på gång, en av des­sa är folk­mu­siktri­on ”Huldre­lok­kk”.

De har mesta­dels kon­ser­ter ut­om­lands, men nu på ons­dag den 2 au­gusti så kom­mer de ha en spel­ning på Fal­keröds Träd­gårds­café & crêpe­rie i Greb­bestad.

Bild: TOLSON OCH AN­NA LAMBERG.

MUSIKMÖTE. In­tres­sant mö­te mu­si­ker­na Ri­chard Rolf och Mua Gunberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.