Greb­bestad lad­dar in­för topp­mö­te

Fy­ra in­släpp­ta mål och tung Dm-sor­ti i gen­re­pet mot IFK Uddevalla. Se­ri­e­le­da­ren Greb­bestad re­ser än­då med gott själv­för­tro­en­de till Karl­stad för topp­mö­te på svår­spe­la­de Våx­näs IP.

Strömstads Tidning - - Sporten - THOMAS BENNELIND 0526-624 07 thomas.bennelind@st­nb.se

Di­vi­sion 2 nor­ra Gö­ta­land star­tar upp ef­ter som­marup­pe­hål­let med blytungt mö­te mel­lan Greb­bestad och två­an Karl­stad BK i ta­bel­len. Greb­bestad spe­la­de i mån­dags se­mi­fi­nal i DM mot IFK Uddevalla. Då blev det för­lust med 2-4 mot se­ri­e­ri­va­len på Kam­rat­går­den.

– Vi ska in­te läg­ga allt­för stor vikt på den mat­chen. Spel­mäs­sigt var det okej, men vi gjor­de ett par in­di­vi­du­el­la miss­tag som vi an­nars in­te bru­kar gö­ra och då straf­fa­de de oss med om­ställ­ning­ar, sä­ger Gif-trä­na­ren Mi­kael Matts­son.

VÅRMÖTET MEL­LAN topp­la­gen slu­ta­de 1-1 ef­ter att bland an­nat Greb­bestads Granit Be­risha vi­sats ut i bör­jan på and­ra halv­lek. Sen po­äng­räd­da­re för de röd­svar­ta på Spar­val­lens plast­gräs blev Eme­ka Uche som sköt in kvit­te­ring­en i den 81:e mi­nu­ten.

Karl­stad BK, som lig­ger fem po­äng ba­kom GIF i ta­bel­len, im­po­ne­ra­de i gen­re­pet in­för lör­da­gens match när man be­seg­ra­de BK For­ward, se­ri­e­le­da­re i di­vi­sion 2 nor­ra Sve­a­land, med 3-0 på bor­ta­plan.

Greb­bestads Mi­kael Matts­son spår en tuff match mot KBK. I för­ra sä­song­ens mö­te på Våx­näs blev GIF ut­skå­pa­de med ten­nissiff­ror­na 6-0.

– Jag skul­le nog sä­ga att Karl­stad BK är se­ri­ens spel­skick­li­gas­te lag och det är ett fruk­tans­värt bra lag - men se­dan har de än­då in­te ta­git fler po­äng än oss.

– DE TYC­KER om att ha myc­ket bol­l­in­ne­hav och det gäl­ler för oss att lig­ga rätt i po­si­tio­ner­na. Jag tyc­ker in­te att det är nå­gon spe­ci­ell spe­la­re som stic­ker ut, ut­an de har ett grund­spel där al­la vet vad de ska gö­ra på pla­nen, sä­ger han.

Greb­bestad får till­ba­ka skyt­te­kung­en Jo­nas Hen­riks­son som le­der la­gets in­ter­na skyt­te­li­gan med åt­ta full­träf­far. An­fal­la­ren mis­sa­de mat­chen mot IFK Uddevalla på grund av sjuk­dom.

Åter­vän­der gör ock­så hu­vud­trä­na­ren Mat­ti De­me­gård ef­ter upp­dra­get som mot­stån­dar­lags­spi­on för dam­lands­la­get un­der EM i Ne­der­län­der­na.

MI­KAEL MATTS­SON MED­DE­LAR ock­så att ny­för­vär­vet To­bi­as Lu­ven­berg, som se­nast re­pre­sen­te­ra­de nors­ka FK Gjö­vik-lyn, är hög­ak­tu­ell.

Ut­an­för trup­pen står fort­fa­ran­de lång­tids­ska­da­de tri­on Ul­rik Karn­ström, Ol­le Kristof­fers­son och Mat­ti­as Svens­son. Sak­nas mot Karl­stad BK gör ock­så mitt­fäl­ta­ren Granit Be­risha som har ljumsk­pro­blem.

GREB­BESTADS LAG­KAP­TEN Mar­kus Svens­son hop­pas att la­get bry­ter den ne­ga­ti­va tren­den på Våx­näs.

– Jag minns in­te när vi vann där se­nast, men det känns bra att se­ri­en star­tar igen, sä­ger han.

Bild: HÅ­KAN FRED­RIKS­SON

MÅLJUBEL. Jo­nas Hen­riks­son har haft många an­led­ning­ar att jub­la un­der vår­sä­song­en. Ska det fort­sät­ta i höst?

Bild: JA­KOB SIMONSON

PÅ PLATS. Åter­vän­der ef­ter som­marup­pe­hål­let gör ock­så hu­vud­trä­na­ren Mat­ti De­me­gård ef­ter upp­dra­get som mot­stån­dar­lags­spi­on för dam­lands­la­get un­der EM i Ne­der­län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.