Ef­ter­läng­ta­de lam­por tänds

STRÖMSTAD: ”NYA BE­LYS­NING­EN BINDER SAMMAN TVÅ TÄTORTER” Det bör­ja­de som ett med­bor­gar­för­slag 2013. Nu fy­ra år se­na­re står änt­li­gen be­lys­ning­en mel­lan Strömstad och Skee klar, och i mor­gon sön­dag in­vigs den med en ro­sa pro­me­nad.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JEN­NY JOHANSSON 0526-624 05 jen­ny.johansson@st­nb.se

På sön­dag in­vigs be­lys­ning­en mel­lan Strömstad och Skee och man gör det med en ro­sa pro­me­nad till för­mån för Bröst­can­cer­fon­den.

Se­dan den nya in­far­ten till Strömstad, med till­hö­ran­de gångoch cy­kel­väg mel­lan cent­rum och Skee, stod klar för någ­ra år se­dan har många ef­ter­frå­gat be­lys­ning längs sträc­kan.

OCH I MOR­GON är det änt­li­gen dags att tän­da upp de nya gat­lam­por­na. Det­ta hög­tid­lig­hålls ge­nom ett lopp till för­mån för Bröst­can­cer­fon­den och den lo­ka­la Ro­sa Ban­det­kam­pan­jen ”My sis­ter - my he­ro”. Gå, springa el­ler cyk­la är det som gäl­ler och från Folk­häl­so­rå­dets si­da ser man det­ta som in­led­ning­en på en mer välan­vänd gång- och cy­kel­väg.

– Nu kan man änt­li­gen ta sig fram på den här sträc­kan un­der den mör­ka ti­den och sam­ti­digt kän­na sig trygg. Att gång- och cy­kel­vä­gen nu har kom­plet­te­rats med be­lys­ning ger ock­så en mar­ke­ring för ökad var­dags­mo­tion och folk­häl­sa, sä­ger ord­fö­ran­de Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L).

Att få till stånd be­lys­nings­stol­par på den drygt fy­ra kilo­me­ter långa sträc­kan har ta­git sin tid. Vå­ren 2015 in­led­de kom­mu­nen och tek­nis­ka nämn­den en di­a­log med Tra­fik­ver­ket, där man äs­ka­de peng­ar till en ge­men­sam in­ve­ste­ring. Men åter­kopp­ling­en gick trögt.

– FÖRST EF­TER ett halv­år fick vi svar. Tra­fik­ver­ket såg pro­jek­tet som be­lys­ning längs ett lands­bygds­stråk,

vil­ket de in­te fi­nan­si­e­rar. För kom­mu­nen är det i stäl­let tyd­ligt att det här hand­lar om att kny­ta samman två tätorter. Mot­sätt­ning­ar­na gjor­de att kom­mu­nen in­te kun­de vän­ta läng­re ut­an var tvung­en att ta he­la an­sva­ret och kost­na­den för be­lys­ning­en, be­rät­tar Åsa Torstens­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

DET HAR INNEBURIT ett dy­ra­re pro­jekt som ta­git läng­re tid.

– Pro­jek­tet var be­räk­nat till två mil­jo­ner kro­nor men har lan­dat på om­kring tre mil­jo­ner. Tra­fik­ver­ket har ställt and­ra krav un­der pro­jek­tets gång, bland an­nat vad gäl­ler be­lys­ning. Vi har ock­så va­rit tvung­na att gö­ra en ny ana­lys av de i om­rå­det bo­en­de san­död­lor­na, trots att det gjor­des då nya söd­ra in­far­ten bygg­des.

Vad tän­ker du om det här nu i ef­ter­hand?

– Med fa­cit i hand så har vi lärt oss att sa­ker och ting ska pla­ne­ras sam­ti­digt, då ha­de vi haft be­lys­ning­en klar för fle­ra år se­dan. Nu ingick den in­te i pla­ne­ring­en sam­ti­digt som själ­va gång- och cy­kel­vä­gen och det var en miss. Vi skul­le ha tänkt hel­het från bör­jan. Men det känns väl­digt skönt att allt är klart nu. Det här är en oer­hört vik­tig in­fra­struk­tur­sats­ning, där syf­tet har va­rit att ska­pa ett na­tur­ligt sam­band mel­lan Skee och Strömstads cent­rum. Nu kan man rö­ra sig fram och till­ba­ka och det här är win-win för al­la, me­nar Åsa Torstens­son.

ÄVEN I SKEE är man gla­da över att pro­jek­tet har fått ett slut. Just be­lys­ning­en längs sträc­kan har va­rit en dri­van­de frå­ga för Po­si­tiv ut­veck­ling i Skee, PUS.

– I feb­ru­a­ri 2013 läm­na­de vi in ett med­bor­gar­för­slag om be­lys­ning men se­dan dess har det va­rit många tu­rer mel­lan kom­mu­nen och Tra­fik­ver­ket. Där­för känns det skönt att det nu änt­li­gen är klart och ro­ligt att vi har kun­nat på­ver­ka. Bland Skee­bor­na är re­spon­sen po­si­tiv och man upp­skat­tar att det blev höga stol­par som går än­da fram till Vet­te­vi och Lions­hov, sä­ger Kjell Hil­mers­son, ord­fö­ran­de i PUS.

För den som vill del­ta i sön­da­gens lopp finns det två start­plat­ser att väl­ja mel­lan; Skee IF:S klubb­stu­ga el­ler Me­ka­ni­kern på Prästäng­en. Start­av­gif­ten går till in­sam­ling­en ”My sis­ter - my he­ro”.

GÅ, CYK­LA EL­LER SPRING. På sön­dag in­vigs den nya be­lys­ning­en mel­lan Strömstad och Skee med ett lopp till för­mån Star­ten går vid Skee IF:S klubb­stu­ga al­ter­na­tivt vid Me­ka­ni­kern i Strömstad (fö­re det­ta Craw­ford). PUS bju­der på tår­ta

Bild: JEN­NY JOHANSSON

för Ro­sa Ban­det, och Åsa Torstens­son (C) och Kjell Hil­mers­son från PUS upp­ma­nar så många som möj­ligt att del­ta. och Folk­häl­so­rå­det de­lar ut frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.