Folk­ligt och fest­ligt när lju­set in­vig­des

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON

”Su­ve­ränt. Det här har vi vän­tat på”

CAMILLA OLAUSSON

Det är fortfarand­e ljust när bor­den du­kas med tår­ta och re­flex­väs­tar på Prästäng­en och hos Skee IF. Men snart skym­mer det.

Det är skym­ning­en och mörk­ret vi ska mö­ta, för att se hur de nya lam­por­na ly­ser upp gång- och cy­kel­vä­gen mel­lan Strömstad och Skee, gör den till­gäng­lig även un­der dyg­nets mör­ka­re tim­mar.

Tår­tor­na är jät­te­li­ka, pryd­da av fo­ton från gång­vä­gen, re­flex­väs­tar­na nyt­ti­ga till­be­hör till en höst­pro­me­nad. El­ler cy­kel­tur, för många tän­ker ock­så ta cy­keln fram och till­ba­ka mel­lan or­ter­na.

– Jag ska springa och bar­nen cyk­la, sä­ger The­re­se Malm, me­dan Min­néa och Mel­vin rul­lar fram mot förs­ta bal­long­sam­ling­en.

RO­SA BALLONGKNI­PPEN PÅ stol­par­na mar­ke­rar var 500:de me­ter. Ro­sa ef­tersom start­av­gif­ter­na går till bröst­can­cerin­sam­ling­en My Sis­ter, my he­ro.

Vi rul­lar och tras­kar iväg. Just när jag pas­se­rat järn­vägs­spå­ren vid Driv­näs tänds be­lys­ning­en som ett – än så länge svagt – pärl­band längs vägen.

Maj Eriksson, Gun Olausson och Maj­ly Palm­dahl pas­se­rar. Må­let är först Skee, om de se­dan går till­ba­ka ock­så får or­ken ut­vi­sa.

Halv­vägs mot Skee blir bal­long­er­na fler. Mitte­mot tåg­tun­nelns myn­ning på Strömstads­si­dan bju­der Folk­häl­so­rå­det på frukt. Här finns ock­så de tre Skee­bor som drog igång opi­ni­ons­bild­ning för be­lys­ning­en och med pann­lam­por upp­vak­ta­de kom­mu­nen. Nu kas­tar Le­na Wal­lin och An­ni­ka Alex­an­ders­son sym­bo­liskt si­na lam­por i sop­säc­ken och Frank Spor­re vän­der sig till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de med vad han kal­lar ett kär­leks­brev från Po­si­tiv ut­veck­ling i Skee, som vill tac­ka för att kom­mu­nen dri­vit frå­gan i mål.

– IN­TE VAR dag man får ett så­dant brev, sä­ger Pe­ter Daf­teryd, stärkt in­för den fort­sat­ta pro­me­na­den.

– Su­ve­ränt. Det här har vi vän­tat på, sä­ger Camilla Olausson, på väg i rikt­ning mot Strömstad med cyk­lan­de dot­ter och in­li­neså­kan­de son.

Gc-vägen har va­rit väl ut­nytt­jad se­dan den kom till, men säl­lan har väl pas­se­ran­de bil­fö­ra­re sett så många så väl re­flex­kläd­da som den­na in­vig­nings­kväll.

I Skee I F:s klubb­stu­ga är det när­mast full­satt och ut­an­för sam­las folk i små klung­or. Pro­me­nad­vä­gen fö­der en käns­la av ge­men­skap och gläd­je. Och över allt­sam­mans va­kar en sti­lig halv­må­ne som kom­ple­ment till lam­por­na. Det su­sar i sä­ven, vat­ten rass­lar och riss­lar. Nu har him­len ba­ra en svag strim­ma oran­ge som minne av so­len.

ETT 60-TAL STARTANDE från bäg­ge håll, sum­me­rar ar­ran­gö­rer­na, in­nan Mi­chael Skär­ström sät­ter sig på cy­keln för att häm­ta ner de bal­long­er han ti­di­ga­re satt upp.

– Det be­hövs in­te så myc­ket för att gö­ra män­ni­skor lyck­li­ga, kon­sta­te­rar han.

Men en rad lam­por gör fak­tiskt stor skill­nad för den som från A till B.

Bild: MARITA ADAMSSON

KÄR­LEKS­BREV. Frank Spor­re, Le­na Wal­lin och An­ni­ka Alex­an­ders­son tac­kar Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) och Pe­ter Daf­teryd (C) för kom­mu­nens in­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.