Näss­lan har öpp­nat dör­ren

STRÖMSTAD: MATIGT MÖ­TE I MARKISATET

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

Med­lem­mar­na i koo­pe­ra­ti­vet sor­te­rar frå­gor till po­äng­pro­me­nad, rör ihop så­ser och läg­ger upp Mcnäss­lan, kikärts­bif­far med till­be­hör som ska gö­ra Näss­lan li­ka väl­be­sökt som en ham­bur­ger­re­stau­rang nu när det är ”kick-in”:

INKÖPSFÖRE­NINGEN HAR FLE­RA år på nac­ken och finns se­dan drygt ett år i Markisatet vid Järn­vägs­sta­tio­nen. Hit­tills har den ba­ra ser­vat si­na med­lem­mar med eko­lo­giskt in­köp­ta va­ror, men nu är det dags att bred­da verk­sam­he­ten. Två kväl­lar i vec­kan ska bo­den va­ra öp­pen.

To­ve Hü­bi­net­te ord­nar små smak­por­tio­ner i muf­fins­for­mar. Li­tet se­na­re ska hon hål­la i ett sam­tal om fram­ti­dens mat­pro­duk­tion och dis­tri­bu­tion och bland an­nat be­rät­ta om två verk­tyg för att fö­ra kon­su­men­ter och pro­du­cen­ter av närod­la­de va­ror när­ma­re varand­ra: dels re­ko­ring­ar via Fa­ce­book, där man be­stäl­ler, dels Byg­dens sa­lu­hall, en hem­si­da som fun­ge­rar som web­s­hop, där man be­stäl­ler och se­dan häm­tar si­na va­ror på en ut­vald plats.

KOSTERBÅTE­N HAR LAGT till och från Kos­ters Träd­går­dar kom­mer He­le­na von Both­mer med ny­bakt bröd på fla­ket. Da­gen är ett förs­ta för­sök med för­sälj­ning från träd­går­dar­nas ba­ge­ri via Näss­lan.

An­nars har koo­pe­ra­ti­vet mest tor­kad frukt, balj­väx­ter, mjöl och nöt­ter i hyl­lor­na. Allt­ef­ter till­gång kan man ock­så hit­ta färsk frukt och grön­sa­ker. An­neth Wer­li­in för­be­re­der sin ve­gans­ka Ris à la Mal­ta, med ”mjölk” av cashewnöt­ter istäl­let för komjölk. Hon ska ock­så pas­sa på att be­rät­ta om grodd­ning av lin­ser och bö­nor.

– MAN VÄC­KER de tor­ka­de bö­nor­na till liv. Det gör att ma­gen blir mind­re oro­lig och man tar upp nä­rings­äm­nen bätt­re, sä­ger hon.

– Lägg dem i vat­ten över nat­ten, skölj se­dan mor­gon och kväll. När grod­den är li­ka stor som frö­et är det klart att an­vän­da i till ex­em­pel sal­la­der.

Det är en så­dan sal­lad som spri­der vit­löks­doft runt hyl­lor och po­ta­tis­säc­kar.

Po­äng­pro­me­na­den star­tar ut­an­för och går, via Buk­ten, till Stads­bib­li­o­te­ket. Sista frå­gan, som ut­går från en burk kikär­ter, finns där­in­ne. Där finns ock­så Na­tur­skydds­för­e­ning­en och för­e­ning­en Om­ställ­ning Strömstad som ord­nar bok- och kläd­by­tar­dag. Bok mot bok. Plagg mot plagg.

– Jag skul­le vil­ja ha li­tet ny­a­re böc­ker. Åter­bru­ket har mest äld­re lit­te­ra­tur, sä­ger Gun Wal­ters­son, som läm­nat bå­de Do­ris Les­sing, klän­ning och trö­jor.

Ka­ro­lin och Sa­ga Ene­roth letar ock­så så­väl klä­der som böc­ker, en Las­se-ma­ja-bok och en häst­bok har de re­dan hit­tat.

– Luk­tar det för myc­ket vit­lök? Ord­fö­ran­de An­neth Wer­li­in lå­ter li­te oro­lig. Det be­hö­ver hon in­te va­ra. Det dof­tar ljuv­ligt i Näss­lans Eko­bod.

Fot­not: Fler bil­der på www.st­nb.se

Bild: MARITA ADAMSSON

BRÖDTRANSP­ORT. He­le­na von Both­mer pac­kar upp bröd från ba­ge­ri­et vid Kos­ters Träd­går­dar.

SMAKPROV. ”Gott”, tyck­te Jo­velyn Even­sen som provsma­ka­de hos An­neth Wer­li­in.

BOK- OCH LÄDBYTE. Katrin och Sa­ga Ene­roth var på by­tar­dag på bib­li­o­te­ket.

VÅRSÅGODA. Smått och gott ur sor­ti­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.