Strömstads Tidning

Nål och tråd och li­te till LOKSTALLET VI­SAR BRODERI OCH NÄS­TAN-BRODERI

STRÖMSTAD:

- MARITA ADAMSSON Emmett Till · Morocco · Citizens' Coalition · Sweden · Paul Wittgenstein · Lill-Babs

På skär­men in­nan­för dör­ren mö­ter verk av Bro­der­a­ka­de­mins ska­pa­re El­sa Agé­lii, den ut­stäl­la­re som cu­ra­torn Yng­ve Brot­hén kall­lar Na­vet – ti­di­ga­re pro­fes­sor vid Hög­sko­lan för De­sign och Konst­hant­verk samt Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens kul­tur­pris­ta­ga­re 2017. Vid si­dan av dem en av re­gi­o­nens se­nas­te sti­pen­di­a­ter: Ida Lovisa Ru­dolfs­son.

– Hon är nog den är som när­mast föl­jer i El­sas spår, tyc­ker Yng­ve Brot­hén.

Till hö­ger häng­er ett tunt trans­pa­rent tyg, ock­så av El­sa Agé­lii, med te­ma från Ma­roc­ko.

– Gjort på ma­roc­kans­ka mjöl­säc­kar, för­kla­rar hon själv per te­le­fon.

MED FINNS GI­VET­VIS även verk från hen­nes mång­å­ri­ga pro­jekt i Ra­jast­hans öken.

– Jag kom dit för att stu­de­ra tek­ni­ken att sam­la vat­ten vid monsun­reg­nen och så sprang jag på en so­ci­al­ar­be­ta­re som drev ett bro­de­ri­pro­jekt till­sam­mans med kvin­nor­na i byn, be­rät­tar hon.

Det led­de till ett sam­ar­be­te där kvin­nor­na bro­de­ra­de vat­ten­bä­rers­kor, som sål­des i Sve­ri­ge. Pro­jek­tet har se­dan star­ten kring 2006 svällt och in­ne­bär bland an­nat svenskt stöd till skol­gång för barn, fram­för allt flic­kor, i byn.

El­sa hop­pas att ut­ställ­ning­en väc­ker ökat in­tres­se. – Vi be­hö­ver nya skol­stöd­ja­re. Ni­na Bon­de­sons bro­de­ri­er i text och bild, gjor­da på gam­la hand­du­kar och drag­la­kan, lig­ger – i al­la fall än så länge – på gol­vet. Skug­gor­na från spröj­sa­de föns­ter bil­dar ett fint nät över hen­nes tra­ve­sti på Witt­genste­in: ”Worü­ber man nicht spre­chen kann, da­von muss man zeich­nen” (”om det man in­te kan ta­la, där­om mås­te man teck­na”, fast Witt­genste­in skrev ”ti­ga”).

LJUS SILAR ÖVER bro­de­ri­er som för tan­kar­na till ana­to­miplan­scher och ope­ra­tions­rum.

– Text och bild är jäm­li­ka, sä­ger Ni­na Bon­des­son och be­rät­tar att man kan se ver­ken som en sorts dag­boksno­te­ring­ar. Hon bro­de­rar kring sa­ker som gjort in­tryck på hen­ne, och det är helt upp till be­trak­ta­ren att se vad hen ser.

Mitt i rum­met står Eme­lie Lil­je­bäcks spe­gel­dörr, där hon med oänd­ligt tå­la­mod kar­vat bort färg och ska­pat ett tra­di­tio­nellt spets­möns­ter. Det är ex­em­pel på ut­ställ­ningsti­telns o.s.v. – in­te broderi men nå­got som växt ur broderi.

Magnus Bär­tås ord mon­te­ra­de på vitt mot den gul­vi­ta väg­gen är broderi, men åter­an­vänt så­dant: Han har klippt blom­mor och blad ur gam­la bro­de­ri­er och mon­te­rat dem på nytt. Gam­la bro­de­ri­er och vir­ka­de du­kar har ock­så ska­pat som ny kläd­sel på Eme­lie Lil­je­bäcks få­tölj, me­dan Jör­gen Svensson helt en­kelt lu­rar be­trak­ta­ren att se broderi: Han sprit­sar akryl­färg i for­mer som är för­vil­lan­de li­ka stygn.

Broderi o.s.v. – det är ti­teln på Lok­stal­lets nya ut­ställ­ning som öpp­nar i dag. Sex konst­nä­rer som på nå­got sätt för­hål­ler sig till broderi ställer ut un­der en må­nad.

 ?? Bild: MARITA ADAMSSON ?? Eme­lie Lil­je­bäck har skra­pat fram en käns­la av bro­dyr på sin dörr och an­vänt äld­re hand­ar­be­ten för att klä sin stol. El­sa Agé­lii har bro­de­rat vat­ten­bä­rers­kor och Magnus Bär­tås har åter­an­vänt lop­pis­fynd av vack­ra bro­de­ri­er. Yng­ve Brot­hén har hängt –...
Bild: MARITA ADAMSSON Eme­lie Lil­je­bäck har skra­pat fram en käns­la av bro­dyr på sin dörr och an­vänt äld­re hand­ar­be­ten för att klä sin stol. El­sa Agé­lii har bro­de­rat vat­ten­bä­rers­kor och Magnus Bär­tås har åter­an­vänt lop­pis­fynd av vack­ra bro­de­ri­er. Yng­ve Brot­hén har hängt –...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden