Or­ve­lin vill byg­ga hy­reslä­gen­he­ter på He­de­lins­ka tom­ten

Or­ve­lin Groups fas­tig­hets­bo­lag sat­sar stort på ett nytt fler­fa­miljs­hus på He­de­lins­ka tom­ten mitt i cent­rum. Där låg en gång den klas­sis­ka skepps­han­deln in­nan hu­set brann ner.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ulf Blom­gren [email protected]­husla­ning­en.se

Ny­he­ter: Nu är bygg­lov­san­sö­kan in­läm­nad. Tolv år ef­ter bran­den 2007 är Or­ve­lin re­do att byg­ga på He­de­lins­ka tom­ten. Och det är hy­res­rät­ter bo­la­get vill sat­sa på – 42 styc­ken, när­ma­re be­stämt.

Den 13 mars 2007 för­in­ta­de lå­gor­na det gam­la hu­set från 1893. Året ef­ter köpte ex­pan­de­ran­de Or­ve­lin Group tom­ten och lät den mog­na.

Det ak­tu­el­la 100-mil­jo­ners­pro­jek­tet på den at­trak­ti­va cent­rum­tom­ten, i kors­ning­en Sur­brunns­ga­tan/Nor­ra Hamn­ga­tan, har ta­git drygt tio år. An­led­ning­en, upp­ger Or­velingrup­pen, har va­rit ut­dra­get de­talj­pla­ne­ar­be­te och att bygg­her­ren har många järn i el­den.

Or­ve­lin för­fo­gar re­dan över 200 hy­reslä­gen­he­ter i Strömstad och någ­ra i Bengts­fors. De byg­ger ny han­dels­plats i Mel­le­rud ihop med Coop, byg­ger om på Nord­by köp­cen­ter, samt ar­be­tar med att få mer fart på Ta­num Shop­ping­cen­ter.

– Vi blev stå­en­de med fas­tig­he­ten Söd­ra ham­nen i Strömstad, när många hy­res­gäs­ter, många myn­dig­he­ter och fö­re­tag från bå­de stat och kom­mun, flyt­ta­de ut och vi fick byg­ga om lo­ka­ler till lä­gen­he­ter. Där finns nu 38 bo­stads­rät­ter. Det sto­ra job­bet har ock­så för­dröjt vårt pro­jekt på den så kal­la­de He­de­lins­ka tom­ten (som egent­li­gen he­ter Skep­pa­ren 8 i stads­pla­nen), för­kla­rar Tho­mas Karls­son.

Han är pro­jekt­chef vid Or­ve­lin Group och pro­jekt­le­da­re för det ak­tu­el­la ny­byg­get.

Den dra­ma­tis­ka nat­ten i mars 2007 när He­de­lins­ka hu­set (byggt av Claes Au­gust He­de­lin 1893 i vil­ket han drev skepps­han­del) eld­här­ja­des, blev bå­de bo­stä­der, af­fä­rer och en piz­ze­ria lå­gor­nas rov. Fy­ra rädd­nings­tjäns­ter käm­pa­de för­gä­ves för att räd­da kå­ken som var nå­got av ett kän­ne­tec­ken i cent­rum. Det gick in­te. Men nu är det nya ti­der och fi­nans­fa­mil­jen Or­ve­lin, som äger många fas­tig­he­ter i Västsve­ri­ge, tän­ker byg­ga 42 lä­gen­he­ter här, ett sten­kast ifrån hamn­tor­get. De har sökt bygg­lov för ett hus som på­min­ner en del om det gam­la, blir sex vå­ning­ar ovan jord och med två af­färslo­ka­ler i ga­tupla­net.

– Vi föl­jer de­talj­pla­nen med ett torn på hu­set och vill byg­ga 15 bo­stä­der med ett rum och kök på mel­lan 35–40 kvadrat­me­ter, li­ka många två­or med kök på 60 kvadrat och tolv tre­rum­ma­re med kök på mel­lan 70–100 kvadrat­me­ter. Det störs­ta kan gö­ras om till fy­rarum­ma­re och det visar sig fin­nas be­hov för det­ta, be­rät­tar Tho­mas Karls­son.

Var­för sat­sar ni så hårt på hy­reslä­gen­he­ter i ti­der då många and­ra me­nar att man in­te kan byg­ga hy­res­rät­ter för att det knappt går att tjä­na peng­ar på det, där­för att bygg­kost­na­der­na är så höga?

– Vi kan ju se att det finns ett be­hov av hy­res­rät­ter. Men fram­för allt vill Or­ve­lin Group va­ra en lång­sik­tig äga­re. Vet ni i dag nå­got om vil­ka hy­res­ni­vå­er det kan bli i det nya hu­set?

– Nej, det är för ti­digt att sä­ga nå­got ex­akt om dem än­nu. Men mål­sätt­ning­en är att vi ska för­sö­ka hål­la ne­re kost­na­der­na för byg­get. Det hand­lar om att hål­la ne­re hy­res­ni­vå­er­na så gott det går så det in­te må­nads­hy­ror­na skju­ter i höj­den för myc­ket. Då blir det ju ock­så nå­got mind­re bo­stads­y­tor som gäl­ler. Vi mås­te föl­ja de­talj­pla­nen, men vi vill in­te krång­la till byg­get så det blir för dy­ra­re.

När ska det här stå klart, tror du?

– Bygg­lo­vet är för­hopp­nings­vis klart un­der hös­ten fö­re jul. Då kan upp­hand­ling­en star­ta och byg­get bör­ja på för­som­ma­ren näs­ta år. Lö­per allt se­dan som det ska, kan nog byg­get va­ra klart hös­ten 2021, be­dö­mer Tho­mas Karls­son.

Han be­rät­tar om Or­ve­lin Groups tyd­li­ga mål att skaffa sig fler bo­stä­der.

– Vi har så många af­färslo­ka­ler och vill jäm­na ut be­stån­det och ska­pa ba­lans mel­lan lo­ka­ler och lä­gen­he­ter.

Kom­mu­nens plan- och bygg­chef, Elin Sol­vang, be­dö­mer att frå­gan om bygg­lov i det här ak­tu­el­la fal­let kan va­ra av­gjord un­der sen­hös­ten el­ler vid års­skif­tet.

Hon be­rät­tar att kom­mu­nen ar­be­ta­de med de­talj­pla­nen för kvar­te­ret när He­de­lins­ka hu­set brann ner till grun­den.

– Vi satt och dis­ku­te­ra­de hur vi skul­le läg­ga in sa­ker i pla­nen för att skyd­da det gam­la hu­set, när det brann ner. Frå­gan blev: vad ska byg­gas här? Vi be­stäm­de oss för det mar­ke­ra­de hör­net mot ga­tan och tor­net på ta­ket, för att man ska kän­na igen nå­got i ett ny­byg­ge.

Bild: Con­tek­ton

En av ar­ki­tekt­skis­ser­na över hur det kom­man­de hy­res­hu­set på He­de­lins­ka tom­ten – ett sex­vå­nings­hus – ska se ut (se fler bil­der på www.stnb.se).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.