Oro för Bup:s fram­tid i nor­ra Bo­hus­län

En mer ro­bust or­ga­ni­sa­tion som ga­ran­te­rar li­ka vård för barn och unga med psy­kisk ohäl­sa i he­la Fyr­bo­dal. Det är må­let för den om­or­ga­ni­sa­tion som pla­ne­ras för Bup, barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin. Men i Strömstad är Bup:s per­so­nal oro­lig för att ett väl funge

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Re­gi­o­nen för­be­re­der en stor om­or­ga­ni­sa­tion av barn – och ung­doms­psy­ki­a­trin, Bup, i Fyr­bo­dal. Det be­skrivs som en kva­li­tets­re­form som ska tryg­ga kom­pe­tens­för­sörj­ning­en och ge lik­vär­dig vård in­om he­la om­rå­det. Men i Strömstad finns re­dan ett väl fun­ge­ran­de Bup-team och oron väx­er för att för­änd­ring­ar­na här i stäl­let ska in­ne­bä­ra för­säm­ring­ar för de unga pa­ti­en­ter­na och de­ras för­äld­rar.

Strömstad har en av Bup:s sex öp­pen­vårdsmot­tag­ning­ar i Fyr­bo­dal. Den lig­ger i det gam­la sjuk­hu­set och per­so­na­len är stolt över si­na lo­ka­ler med in­te ba­ra vac­ker ut­sikt ut­an ock­så hem­trev­lig in­red­ning, en lugn at­mo­sfär.

Här finns ett stort team som ar­be­tat länge till­sam­mans. Per­so­na­len kän­ner in­te igen sig i pro­blem­be­skriv­ning­ar som svå­rig­he­ter att re­kry­te­ra vis­sa yr­kes­grup­per vid ex­em­pel­vis för­äld­ra­le­dig­he­ter el­ler sjuk­skriv­ning­ar. In­te hel­ler tyc­ker de att Strömstad pas­sar in i bil­den av en li­ten mot­tag­ning som in­te kan er­bju­da oli­ka for­mer av be­hand­ling.

Här er­bjuds många oli­ka be­hand­ling­ar. Det görs ut­red­ning­ar – och det går snabbt, en­ligt per­so­na­len – och er­bjuds oli­ka for­mer av te­ra­pi, lik­som me­di­cinsk vård.

Per­so­na­len här tror in­te att en om­or­ga­ni­sa­tion kom­mer att gag­na verk­sam­he­ten i Strömstad och Ta­num, som re­dan är väl för­sedd med oli­ka in­sat­ser.

– Vi tyc­ker att vi är en ro­bust en­het, sä­ger Dag­ny Ran­ni­ger, sjuk­skö­ters­ka.

– Vad be­ty­der ”ro­bust” – många som byts of­ta el­ler ett li­tet sta­bilt gäng, frå­gar sig Sid­sel Philip­son, ock­så sjuk­skö­ters­ka.

På Bup i Strömstad finns många yr­kes­ka­te­go­ri­er: psy­ko­log, ku­ra­tor, sjuk­skö­ters­ka och lä­ka­re.

Att mot­tag­ning­en är li­ten gör det lätt att sam­ar­be­ta över yr­kes­grän­ser­na, sä­ger per­sonal­grup­pen. Att allt finns sam­lat gör att man kan stäl­la en snabb frå­ga till en kol­le­ga på väg till ett mö­te.

– Man be­hö­ver ett team runt sig un­der ut­red­ning och be­hand­ling, sä­ger Tho­mas Rossmyr, psy­ko­log.

– Då be­hövs var­dag­li­ga träf­far och kor­ta av­stånd.

Men ock­så den mer for­ma­li­se­ra­de sam­ver­kan hör till styr­kor­na hos Strömstads Bup, för­kla­rar per­so­na­len.

– Strömstads Bup är ak­tivt på Väst­busmö­ten där vi sam­ver­kar med för­äld­rar, sko­la och so­ci­al­tjänst. Mö­te­na pro­to­koll­förs. Utö­ver det­ta sam­ver­kar vi även po­lis, barn­mot­tag­ning och vux­enpsy­ki­a­tri om be­hov finns, sä­ger sjuk­skö­ters­kan Anet­te Me­lan­der.

– Vi kan se till hel­he­ten i oli­ka in­sat­ser kring ett barn och job­ba till­sam­mans. För en så­dan sam­ver­kan är det vik­tigt att al­la finns i när­he­ten av varand­ra.

Barn i Trestads­om­rå­det är fler per be­hand­la­re än de är i nor­ra Bo­hus­län och Dals­land

Lars Ahng­nell

Bup-chef Nu-sjuk­vår­den

Hur ex­em­pel­vis so­ci­a­len och sko­lan skul­le på­ver­kas ut­an Bup-tea­met i Strömstad hör till frå­gor­na hos per­so­na­len, lik­som vad det in­ne­bär för de unga pa­ti­en­ter­na om de i fram­ti­den be­hö­ver re­sa läng­re för att få vård.

– Långa re­sor kan ska­pa ett mot­stånd hos barn, var­nar psy­ko­lo­gen Ingrid Jo­han­nes­son.

– Är barn­per­spek­ti­vet med här? När Bup öpp­na­de 1987 ta­la­de man om att vår­den skul­le va­ra nä­ra pa­ti­en­ten. Nu ska allt cent­ra­li­se­ras, men vi har mer sår­ba­ra pa­ti­en­ter nu, sä­ger hon.

– Att för­lo­ra myc­ket skol­tid för bar­nen och ar­bets­tid för med­föl­jan­de för­äld­rar är and­ra nack­de­lar om re­san­det ökar.

– Dess­utom har det en mil­jö­a­spekt, på­min­ner Ni­na Käll­vik, sek­re­te­ra­re.

– Det tar ock­så tid om per­so­na­len ska va­ra ute på vägar­na. När man ta­lar om hem­be­sök, har man då tänkt på av­stån­den här?

In­te ba­ra pa­ti­en­ters re­sor hör till oros­mo­men­ten, ut­an ock­så tan­kar på att in­fö­ra fler mo­bi­la team i vår­den. Per­sonal­grup­pen här ser en risk för att det kan mins­ka sam­ver­kan över yr­kes­grän­ser­na.

Mer di­gi­ta­li­se­rad vård hör ock­så till fram­tids­per­spek­ti­ven, vil­ket väc­ker blan­da­de käns­lor.

– Det kom­mer. Men som tillägg till be­hand­ling, in­te er­sätt­ning, sä­ger Emi­lie Berg­gren, ku­ra­tor.

Som upp­följ­ning och

viss form av be­hand­ling kan det nog fun­ge­ra, men man be­hö­ver ock­så träf­fa sin be­hand­la­re i verk­lig­he­ten.

– En styr­ka är att vi är flex­ib­la så att fa­mil­jer in­te be­hö­ver åka så myc­ket, sä­ger Sid­sel Philip­son.

I Strömstad bru­kar man of­tast sam­ord­na me­di­cins­ka be­sök och te­ra­pi­be­sök och väl­ja ti­der som gör att ele­ver slip­pa för­lo­ra så myc­ket skol­tid.

Till Bup i

Strömstad kom­mer även läng­vä­ga pa­ti­en­ter, för att de vet att det fun­ge­rar väl och för att slip­pa kö­er.

– In­om vux­enpsy­ki­a­tri gjor­de man en dju­pa­na­lys av al­la en­he­ter och kom fram till att ut­buds­punk­ter­na be­höv­de va­ra kvar. Gör man en så­dan ana­lys för Bup, und­rar per­so­na­len.

Ja, det gör man, sä­ger ut­re­da­ren Lars Ahng­nell, chef för Bup in­om Nu-sjuk­vår­den, när frå­gan går vi­da­re till ho­nom.

– Det är vik­tigt for oss att be­to­na att vårt främs­ta fo­kus in­te är var Bup ska fin­nas, det är vad Bup ska in­ne­hål­la, sä­ger han.

Han för­kla­rar att

det vik­ti­gas­te är att få tyd­li­ga­re vård­pro­ces­ser, att samt­li­ga en­he­ter ska kun­na er­bju­da den vård som be­döms va­ra mest ef­fek­tiv.

– Vi ska er­bju­da det forsk­ning­en visar fun­ge­rar bra, gö­ra mer av det som fun­ge­rar, och mind­re av det som in­te fun­ge­rar.

Men kan in­te det som fun­ge­rar va­ri­e­ra från in­di­vid till in­di­vid med sam­ma di­a­gnos, när det gäl­ler psy­kisk ohäl­sa?

– Psy­kis­ka be­svär är sen­si­tivt. Vår­den mås­te ut­for­mas i sam­spel med pa­ti­en­ten, men man ska ve­ta vad man kan re­kom­men­de­ra. Det ska fin­nas tyd­li­ga vård­pla­ner.

Be­ho­vet av om­or­ga­ni­sa­tion hand­lar ock­så om att få en rätt­vis för­del­ning av re­sur­ser­na.

– Barn i Trestads­om­rå­det är fler per be­hand­la­re än de är i nor­ra Bo­hus­län och Dals­land.

– Det finns myc­ket kom­pe­tens in­om Bup, men vi har dessvär­re in­te helt lik­vär­dig vård. Barnpsy­ki­a­tris­ka ut­red­ning­ar ge­nom­förs till ex­em­pel gans­ka oli­ka. Vi ska ha sam­man­håll­na rikt­lin­jer för hur des­sa görs.

Men han ser

att det finns styr­kor i små team.

– Vi ska in­te tap­pa bort det ut­an be­hål­la det som är bra.

Dit hör bland an­nat lo­kal­kän­ne­do­men, sä­ger han.

– Vi vill ha till­gång till de bäs­ta be­hand­lings­mo­del­ler­na, men in­te tap­pa den nä­ra kom­pe­ten­sen. Det kan be­ty­da att fin­na and­ra stäl­len att er­bju­da vård.

Här kom­mer tilläggs­upp­dra­gen

till vis­sa vård­cen­tra­ler in, som får ex­tra re­sur­ser för att ha stör­re kom­pe­tens på bland an­nat om­rå­det psy­kisk ohäl­sa bland barn och ung­do­mar.

– Bup fun­ge­rar bra i Strömstad, men så är det in­te på al­la håll. Vi vill ha di­a­log med med­ar­be­ta­re och pa­ti­en­ter om hur vi ska an­vän­da re­sur­ser­na klokt. Det kan be­hö­vas en stor ar­bets­grupp om man ska ge rätt vård vid rätt tid.

– Jag har re­spekt för att pro­ces­sen kan väc­ka oro men vårt fo­kus är in­ne­hål­let.

Han be­to­nar åter­i­gen

be­ho­vet av att dis­ku­te­ra vad som är rätt­vis vård och på­min­ner än en gång om att bar­nen i Trestad får mind­re del av re­sur­ser­na.

– Som det ser ut i dags­lä­get så har till ex­em­pel ett barn i Vä­ners­borg 62 pro­cent av de Bup-re­sur­ser ett barn i Ly­se­kil har.

Lars Ahng­nell ut­lo­var ock­så en nog­grann kart­lägg­ning av res­ti­der­na.

– En del pa­ti­en­ter ska in­te re­sa, till ex­em­pel när vård i hem­mil­jön el­ler ut­an­för mot­tag­ning­en be­döms till­fö­ra nå­got vik­tigt i be­hand­ling­en.

– Viss vård är högspe­ci­a­li­se­rad och till den re­ser man re­dan i dag, bland an­nat till ät­stör­nings­en­he­ten i Ud­de­val­la, på­pe­kar han.

En en­kät­un­der­sök­ning ge­nom­förs

ock­så bland pa­ti­en­ter och för­äld­rar för att ut­re­dar­na ska få svar på vilken vård pa­ti­en­ter­na är be­red­da att re­sa till och när de vill ha me­ra nä­ra vård. Un­der­sök­ning­en blir klar i höst.

Även per­so­nal­brist hör till pus­sel­bi­tar­na i om­or­ga­ni­sa­tio­nen. Strömstad har många yr­kes­grup­per, men så är det in­te över­allt. Det är till ex­em­pel svårt att få lä­ka­re till små en­he­ter, ef­tersom de vill ha till­gång till kol­le­ger. Men här finns en di­gi­tal möj­lig­het.

– Ett ar­be­te med att ut­veck­la di­gi­ta­la vård­kon­tak­ter på­går.

Det är stor brist även på psy­ko­lo­ger. Även om Strömstad har psy­ko­lo­ger sä­ger Lars Ahng­nell, ut­i­från Nu-sjuk­vår­dens per­spek­tiv, att det va­rit hög per­so­nal­om­sätt­ning.

– Vi be­hö­ver byg­ga en or­ga­ni­sa­tion som drar till sig folk. bli en at­trak­tiv plats så att de stan­nar kvar. Nu-sjuk­vår­dens Bup är den mest frag­men­ti­se­ra­de Bup-verk­sam­he­ten i re­gi­o­nen och vi ser ett tyd­ligt be­hov av att byg­ga star­ka­re kom­pe­tensmil­jö­er.

När det gäl­ler

di­gi­tal vård in­stäm­mer han med Bup-per­so­na­len som sä­ger att så­dan vård in­te kan er­sät­ta mänsk­li­ga mö­ten, men va­ra ett vik­tigt kom­ple­ment när en di­gi­tal kon­takt un­der­lät­tar för pa­ti­en­ten.

Han upp­re­par bud­ska­pet från i som­ras: Bup för­svin­ner in­te från Strömstad, men kom­mer att se an­norlun­da ut i fram­ti­den. För­änd­rings­för­sla­get är in­te klart än­nu, men pla­nen är att pre­sen­te­ra ett för­slag för po­li­ti­ker­na mot slu­tet av året.

Är barn­per­spek­ti­vet med här?

Ingrid Jo­han­nes­son

psy­ko­log

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

En del av per­so­nal­styr­kan på Bup i Strömstad sam­lad: Emi­lie Berg­gren, ku­ra­tor, Tho­mas Rossmyr, psy­ko­log, Cis­si Skog­heim, sek­re­te­ra­re, Angelica Pet­ters­son, ku­ra­tor, Ni­na Käll­vik, sek­re­te­ra­re och Sid­sel Philip­son, sjuk­skö­ters­ka. Li­tet bakom dem syns Dag­ny Ran­ni­ger, sjuk­skö­ters­ka.

”Bup fun­ge­rar bra i Strömstad, men så är det in­te på al­la håll”, sä­ger ut­re­da­ren och Bup-che­fen Lars Ahng­nell, och på­pe­kar att barn i Trestad har säm­re re­sur­ser än barn i nor­ra Bo­hus­län.

Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­[email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.