Styr­ke­be­sked av Lions – vann tät drabb­ning mot Hovås

Ef­ter två me­di­ok­ra in­sat­ser höj­de Lions ni­vån när mot­stån­det blev bätt­re. An­ton Ek­bergs su­ve­rä­na mål­vakts­spel och brö­der­na Gil­ler­sted­ts full­träf­far låg bakom sä­song­ens hit­tills star­kas­te in­sats i hoc­keytre­an.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­[email protected]

And­ra ra­ka se­gern – men den kanske skö­nas­te hit­tills? Trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt var i al­la fall myc­ket nöjd med in­sat­sen.

– Det var ett stort steg fram­åt för oss. I dag mö­ter vi ett be­tyd­ligt bätt­re mot­stånd. Det är in­te all­tid snyggt, men vi tar kam­pen och kri­gar till oss se­gern.

– Se­dan är An­ton (Ek­berg) fan­tas­tisk mel­lan stol­par­na. Vi vet om att Hovås är ett bra lag, där­för tar vi inget för gi­vet och step­par upp, sä­ger trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt.

Presta­tio­nen i 4–3-se­gern mot Hovås var ett väl­be­höv­ligt form­be­sked för Lions. Ef­ter de slät­struk­na in­sat­ser­na mot Rön­näng och Ud­de­val­la klev la­get den­na gång ut på isen med bätt­re at­ti­tyd och skär­pa.

Hovås, för­ra sä­song­en i di­vi­sion 2, var på papp­ret den hit­tills svå­ras­te mot­stån­da­ren. Gö­te­borgs­la­get bör­ja­de mat­chen bäst. Hu­go Hä­ger­ström gjor­de 1–0 i en pe­ri­od som kom att präglas av spelav­brott, match­straff och sva­jig hoc­key från bå­da la­gen.

Lions kvit­te­ra­de med knappt fem mi­nu­ter kvar. Le­on Gil­ler­stedt sat­te 1–1 i spel 5–3 se­dan Hovås åkt på två styc­ken två-mi­nu­ta­re. Än mer fru­stre­rat och gri­nigt blev det se­dan LHC-spe­la­ren To­bi­as An­ders­son åkt på match­straff.

Hu­vud­do­ma­re Na­zif Vi­ti­ja döm­de slas­hing/ga­me miscon­duct – allt till An­ders­sons sto­ra för­vå­ning. Till­ba­ka i hem­ma­la­get från av­stäng­ning var lag­kap­ten Måns Ax­els­son.

Spe­let i mit­ten­pe­ri­o­den blev bätt­re – och kanske var det även den bäs­ta i mat­chen.

Nils Jans­son sköt snyggt in 2–1. Le­on Gil­ler­stedt kvit­te­ra­de i fem­te mi­nu­ten och kort där­på var det bro­der El­li­ot som med ett vac­kert di­stans­skott tog upp Lions i led­ning.

Hovås ös­te på för en kvit­te­ring. Man ska­pa­de fle­ra fi­na chan­ser fram­för An­ton Ek­berg. Skottsta­tisti­ken 14–8 sa­de en del om tryc­ket.

– De sät­ter bra press på oss, men An­ton gör en otro­ligt bra match, sä­ger Gil­ler­stedt.

Publi­ken fick stund­tals se en un­der­hål­lan­de match mel­lan två av se­ri­ens bätt­re lag. Till skill­nad från fö­re­gå­en­de mat­cher age­ra­de hem­ma­spe­lar­na mer mål­med­ve­tet så­väl med som ut­an puck.

I tred­je pe­ri­o­den låg Hovås på, men LHC kont­ra­de smart. Filip Hah­ne fri­spe­la­des av Mat­ti­as Boh­lin. och ny­för­vär­vet från Kvarnsve­dens Go­if gjor­de inget miss­tag.

Chris­ter Blomqvist re­du­ce­ring till 3–4 var mat­chens de­li­ka­tess. Drag­ning­ar­na in­nan av­slu­tet var det klass på. På slu­tet hag­la­de skot­ten mot Ek­berg och Hovås tog ut mål­vak­ten – LHC höll un­dan. Två seg­rar på tre mat­cher. Mat­hi­as Gil­ler­stedt hyllar kol­lek­ti­vet.

– Vi kri­gar som ett lag.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

And­ra ra­ka se­gern. Det blev tre nya po­äng för Lions ef­ter se­gern mot Hovås. Nu föll in­te hel­ler ba­ra po­äng­en på plats. Trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt fick se en klar upp­ryck­ning jäm­fört med ti­di­ga­re mat­cher.

Lions­trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt: ”Vi kri­gar som ett lag”.

An­ton Ek­berg räd­da­de Lions vid ett fler­tal till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.