Ny­lad­dat Ta­num hop­pas på vänd­ning i all­svens­kan

An­ta­let mat­cher un­der hös­ten blev fler än på många år för Ta­nums schack­säll­skap. Lag­le­da­ren Christi­an Carls­son tyc­ker att jul- och ny­årsup­pe­hål­let kom läg­ligt för trup­pen.

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

– Jag tyc­ker det ser in­tres­sant och lo­van­de ut. Vi återstar­tar vår­verk­sam­he­ten 9 ja­nu­a­ri. Jag tror de fles­ta spe­lar­na tyc­ker det har va­rit skönt med le­dig­het och åter­hämt­ning. Det har va­rit väl­digt många mat­cher. Jag tror in­te jag har va­rit med om att det har va­rit så­här in­ten­sivt, sä­ger Christi­an Carls­son som själv har täv­lat un­der fem hel­ger i följd.

Att det bli­vit fler mat­cher än ti­di­ga­re be­ror bland an­nat på att klub­ben har lag i så­väl di­strikts­se­ri­en som all­svens­ka di­vi­sion III. Kom­man­de helg bör­jar se­ri­e­spe­let i all­svens­kan igen.

Ta­num, som är jum­bo i ta­bel­len, be­hö­ver vin­na och där­med ta re­vansch från för­lus­ten i hös­tas mot Hi­singsal­li­an­sen Göta­ver­ken Lund­by II.

– Nu lig­ger vi fy­ra i ta­bel­len. Med tan­ke på de chan­ser som vi haft i för­lust­mat­cher­na så är det gi­vet­vis fru­stre­ran­de. Men vi får tro på att kom­ma igen star­ka­re när vår­sä­song­en bör­jar. Kla­rar vi av att mo­bi­li­se­ra vårt star­kas­te lag är chan­ser­na go­da, sä­ger han.

Star­kas­te la­get in­ne­bär i syn­ner­het första­bords­spe­la­re Hol­ger Blau­hut som in­te med­ver­kat i de två se­nas­te mat­cher­na – bäg­ge har ock­så slu­tat med för­lust.

– Nu tror jag fak­tiskt att vi för förs­ta gång­en för sä­song­en kom­mer att stäl­la upp med or­di­na­rie trupp. Som det ser ut i dag kan vi mönst­ra ett starkt lag, sä­ger Christi­an Carls­son.

Bild: Christi­an Carls­son

Blir att räk­na. Ta­nums första­bords­spe­la­re Hol­ger Blau­hut kom­mer att spe­la fler mat­cher för la­get un­der vår­sä­song­en. (Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.