Zaz­zis bröd med nöt­ter samt li­te cho­klad­knep

Alex­an­dra Zaz­zi sva­rar på frå­gor om mat och re­cept

Strömstads Tidning - - Vädret I Dag - Mej­la till mat@gp.se el­ler skriv till kon­su­mentre­dak­tio­nen GP, 405 02 Gö­te­borg

Hej Alex­an­dra!

Har du nå­got för­slag på vad man kan äta till fru­kost och typ av fi­ka­bröd­typ ut­an soc­ker och ing­et mjöl el­ler glu­ten? Häl­sar Häl­so­frea­ken

Hej bäs­ta häl­so­fre­ak!

Många är vi som ha­kar på tren­den att mins­ka mjöl och soc­ker­pro­duk­ter i kos­ten. Själv har jag kört det i ett och ett halvt år nu och mär­ker att det är lät­ta­re att hål­la vik­ten och att jag har mer ener­gi än in­nan. Jag tror in­te att det ba­ra är ma­ten som är an­led­ning­en, jag trä­nar re­gel­bun­det och har dra­git ned på vin. En med­ve­ten kost bi­drar till en bätt­re häl­sa är jag per­son­li­gen över­ty­gad om.

Men med det sagt så ta­las det of­ta hur vi ska äta för att vår kropp skall få det op­ti­ma­la bräns­let. Det al­la är full­stän­digt över­ens om är att grön­sa­ker är ex­tremt bra och rök­ning är för­kast­ligt. All­ting där­e­mel­lan kan dis­ku­te­ras. Min stånd­punkt är att i var­da­gen le­va ef­ter mi­na eg­na upp­sat­ta rikt­lin­jer och ibland bu­sa till det när det är fest.

Här är ett en­kelt re­cept på bröd med nöt­ter och tor­kad frukt. Vill du ha det mind­re sött så mins­ka på fruk­ten. Det är gott att ros­ta och går ut­märkt att fry­sa. Frys gär­na ned i ski­vor så kan du ros­ta dem di­rekt. Dubb­la gär­na re­cep­tet så finns det mer att ploc­ka fram.

Frukt- och nöt­bröd Ger en lim­pa

• 1 dl has­sel­nöt­ter, hac­ka grovt

• 0,5 dl man­del­mjöl

• 1,5 dl glu­ten­fritt hav­re­mjöl

• 1 dl so­jamjöl

• 2 msk fi­ber­husk

• 2 tsk bikar­bo­nat

• 1 tsk salt

• 1 dl he­la chi­a­frön

• 1 dl grovt hac­ka­de, tor­ka­de fi­kon, rus­sin el­ler dad­lar

• 2 ägg

• 2,5 dl fil­mjölk

• 1 bröd­form

• Gör gär­na så här:

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Rör sam­man has­sel­nöt­ter, man­del­mjöl, hav­re­mjöl, so­jamjöl, fi­ber­husk, bikar­bo­nat, salt och chi­a­frön. Rör se­dan i fi­kon, lätt vis­pa­de ägg och fil­mjölk.

Fod­ra en bröd­form med ugns­pap­per och häll i sme­ten, ställ in i mit­ten på ug­nen cir­ka 55–60 mi­nu­ter. Känn med stic­ka att det är fär­digt. Låt sval­na i for­men tills det är re­do att ser­ve­ras.

Väl­digt gott med ost och smör el­ler med en färskost­rö­ra. Blan­da keso med ör­ter och fint hac­kad röd­lök och lägg på top­pen av rostad nöt­bröd med någ­ra ski­vor avo­ka­do emel­lan.

• Hej Alex­an­dra! Mås­te man tem­pe­re­ra cho­klad på sten för att det skall bli bra re­sul­tat och hur gör man? Hej hej från Sti­na L

• Hej Sti­na! Jag är ing­en kon­di­tor, så han­den på hjär­tat är jag ing­en ex­pert på cho­klad­tem­pe­re­ring. Miss­tän­ker att du gör li­te mer avan­ce­ra­de cho­klad­kre­a­tio­ner ef­tersom du frå­gar om tem­pe­re­ring. Att tem­pe­re­ra cho­kla­den in­ne­bär att man för­sik­tigt vär­mer cho­kla­den till rätt tem­pe­ra­tur för att den se­dan skall bli mer följ­sam och stel­na på ett sätt så att det be­hål­ler sin glans och färg. Det är oli­ka tem­pe­ra­tu­rer be­ro­en­de på vil­ken typ av cho­klad; vit, mjölk- el­ler mörk cho­klad. Man be­hö­ver in­te ha en mar­mor­ski­va ut­an det går att vär­ma till rätt tem­pe­ra­tu­rer på vat­ten­bad, skaf­fa dig en bra mat­ter­mo­me­ter för att det in­te skall bli för varmt. Cho­klad är käns­ligt och det är en rad oli­ka sa­ker som kan sät­ta krok­ben. Att kö­ket du ar­be­tar i är för varmt, att du rört li­te för of­ta att luf­ten är fuk­tig i kö­ket med mer. Men ge in­te upp, det är en van­sin­nigt ro­lig ska­pan­de pro­cess. Det är ett hant­verk och där­för per­fekt för en kurs. Med­bor­gar­sko­lan, kur­ser.se el­ler pri­va­ta ak­tö­rer bru­kar ge des­sa. Man kan även lä­sa me­ra i böc­ker el­ler tit­ta på läro­fil­mer på nä­tet. Där får du se många tricks och lä­ra dig oli­ka me­to­der.

Är man cho­klad­fan­tast är det de­fi­ni­tivt värt att för­dju­pa si­na kun­ska­per i cho­kla­dens un­der­ba­ra värld. En bra mat­la­ga­re är ald­rig fullärd, nu blev su­gen att gå en kurs jag ock­så. Tack för det Sti­na!

Ar­kiv­bild: Oli­ver Hoff­mann

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.