Fe­mi­nis­tiskt fo­kus dri­ver dis­kus­sio­nen

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Vi lä­ser den 8:e januari om att en po­lis­chef kom­mer till Strömstad ef­ter kom­mu­nal på­tryck­ning. Grun­den är den ar­ti­kel som den 7:e de­cem­ber choc­ka­de oss då po­li­sen pla­ne­rar att läg­ga ner en grupp som job­bar mot mäns våld mot kvin­nor i om­rå­det.

Tre da­gar ef­ter att den förs­ta ar­ti­keln pub­li­ce­ra­des – och 23 da­gar fö­re Eli­sa­beth Jo­hans­sons (C) ar­ti­kel - re­a­ge­ra­de vi i Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv med en de­battar­ti­kel där vi upp­ma­nar kom­mu­nen och po­li­sen att in­ten­si­fi­e­ra ar­be­tet mot våld i nä­ra re­la­tion i Strömstad.

I och med dagens ar­ti­kel om po­lis­che­fens pla­ne­ra­de be­sök till kom­mu­nen kan vi med gläd­je se att fe­mi­nis­tisk ar­gu­men­ta­tion le­der till klok re­flek­tion från Cen­ter­kvin­nor och för­nuf­tig re­ak­tion från Kent Hans­son (S).

Vi ser fram emot re­sul­ta­tet av det pla­ne­ra­de mö­tet! Ma­ri­el­le Alv­dal

Jo­ar Alv­dal

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.