Plast, tu­rism och kul­tur

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Till Ma­ria Kvarn­bäck och Åsa Mass­le­berg (ST­NB 9/1)

Tu­rist- och kom­mu­ni­ka­tions­che­fer­na i kom­mu­nen för­kla­rar med en mun att mi­na kri­tis­ka syn­punk­ter på han­te­ring­en av det s.k. platsva­ru­mär­ket är obe­fo­ga­de. Jag hän­vi­sas till att lä­sa hand­ling­ar i kom­mu­nens di­a­ri­um.

Det vi­sar sig dock att det in­te finns ett en­da ut­skri­vet pap­per i ären­det. Jag har där­e­mot er­bju­dits att lä­sa ige­nom al­la hand­ling­ar elektro­niskt till­sam­mans med re­gi­stra­tor.

Allt mås­te lä­sas ef­tersom det in­te av ru­bri­ker­na går att ut­lä­sa vad var­je hand­ling in­ne­hål­ler. Nå­väl, det skall jag gö­ra.

Så jag åter­kom­mer. Sär­skilt in­tres­sant är det om kom­mu­nen, som på­stås, fått EU-me­del ut­an mins­ta krav på nå­gon mot­pre­sta­tion.

Det är ovan­ligt. Och in­te ens EU-me­del kom­mer för­res­ten från him­len ut­an bl.a. till ic­ke ringa del från svens­ka skatte­me­del.

Jag får vi­da­re ve­ta att be­slut om platsva­ru­mär­kets ut­form­ning togs av en enig kom­mun­sty­rel­se den 6 ju­ni 2018. När jag tit­tar på kom­mu­nens egen hem­si­da där det­ta be­slut bor­de fin­nas i lis­tan över kom­mun­sty­rel­sens mö­ten så finns det ing­et mö­te no­te­rat den 6 ju­ni 2018.

Så min frå­ga är obe­sva­rad: Var finns be­slu­tet om att det­ta plast­fö­re­mål skul­le in­kö­pas och pla­ce­ras på Pla­gen och vem fat­ta­de det? Och vem be­slu­ta­de att an­ka­ret skul­le tas bort för att in­te åter­sät­tas ef­ter re­no­ve­ring?

Ar­gu­men­tet att an­ka­ret stod i vägen för even­tu­el­la ar­range­mang är ju ba­ra trams. Plast­byg­get tar li­ka stor plats och går in­te att ta un­der ar­men och bä­ra bort.

Det står dess­utom an­gi­vet på en plat­ta på soc­keln att det är en till­fäl­lig in­stal­la­tion.

Man bör där­för ta till­fäl­let i akt att av­slu­ta den­na till­fäl­lig­het sna­rast. Min frå­ga om upp­stram­ning av ären­de­han­te­ring och or­dent­li­ga be­slut kvar­står där­e­mot. Till­fäl­ligt!

Lars Ge­orgs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.