Så myc­ket hand­lar norr­män­nen i Strömstad

To­talt öka­de den nors­ka gräns­han­deln i Sve­ri­ge med 15 pro­cent un­der för­ra året. Över hälf­ten av den han­deln sker i Strömstads kom­mun – och Nord­by Su­per­mar­ket är en av de sto­ra vin­nar­na.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Livs­me­del står för den störs­ta de­len av gräns­han­deln. Fö­re­ta­get Gren­se­mat, med tre sto­ra livs­me­dels­af­fä­rer i Strömstads kom­mun, öka­de sin för­sälj­ning med 5 pro­cent un­der 2019.

– 2019 blev ett fan­tas­tiskt bra år, vi ha­de en om­sätt­nings­ök­ning på cir­ka 120 mil­jo­ner, sä­ger Gren­se­mats drifts­an­sva­ri­ge Gö­ran Lund­gren till Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio.

Näs­tan hälf­ten av om­sätt­ning­en för Coopäg­da Gren­se­mat kom­mer från Nord­by Su­per­mar­ket, som i fjol sål­de va­ror för över 1 250 mil­jo­ner kro­nor, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio. Den sto­ra ök­ning­en av han­deln har gjort att man pla­ne­rar en ut­bygg­nad med yt­ter­li­ga­re tu­sen kvadrat­me­ter säljy­ta.

Sta­tis­tisk sentral­by­rå i Nor­ge har ge­nom­fört en un­der­sök­ning för att ta re­da på vad det är som nors­ka kun­der kö­per i Sve­ri­ge. Un­der­sök­ning­en har skett ge­nom ett web­ba­se­rat fråge­for­mu­lär. 2 834 per­so­ner har sva­rat.

In­te över­ras­kan­de hand­lar norr­män­nen myc­ket al­ko­hol, läsk, to­bak och go­dis i Sve­ri­ge. Des­sa va­ror stod för om­kring hälf­ten av gräns­han­deln. Räk­nar man en­bart al­ko­hol så stod den va­ru­ka­te­go­rin för 18 pro­cent av den to­ta­la gräns­han­deln. Mat­va­ror stod för 33,7 pro­cent av gräns­han­deln.

Sam­man­lagt drog norr­män på över 1,2 mil­jo­ner han­dels­tu­rer över grän­sen i fjol.

Det mest po­pu­lä­ra han­dels­om­rå­det för norr­män är Strömstads kom­mun. 54 pro­cent av norr­män­nens gräns­han­del sker i Strömstad, Svi­nesund och Nord­by.

De nors­ka gräns­hand­la­re som spen­de­rar mest peng­ar i Strömstads kom­mun kom­mer från Akers­hus. Dock är det, in­te hel­ler det så över­ras­kan­de, från Öst­fold som det kom­mer flest be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.