P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Varor -

6.00 And­li­ga sång­er. 7.00 Kon­sert­ti. 7.30 Si­su-uu­ti­set. 7.33 Vi­ik­ko­si­su. 8.30 Si­su-uu­ti­set. 8.33 Meän py­hä. 9.00 Ekot. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. 11.00 Text & mu­sik. En tim­me med den vack­ras­te mu­si­ken ac­kom­pan­je­rad av po­e­si, fi­lo­so­fi och per­son­li­ga re­flek­tio­ner. 12.00 Ekot. 12.03 Mu­sik­re­vyn i P2. Med Jo­han Kors­sell och vec­kans pa­nel. Sänds även på fre­dag kl 13.00 i P2. 14.00 Klas­sis­ka pod­den. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 16.00 Si­su-uu­ti­set. 16.03 Ki­eli­pu­o­li. 17.00 Jazz­ra­di­on. 18.00 Ekot. 18.03 Jazz­ra­di­on. God och blan­dad jazz från förr och nu, från det väl­kän­da till det ovän­ta­de. 19.20 Jazz­ra­di­on. God och blan­dad jazz från förr och nu, från det väl­kän­da till det ovän­ta­de. 20.00 Den svens­ka mu­sik­histo­ri­en. 20.30 P2 Li­ve. Bruch, Bach och El­gar står på pro­gram­met i en kon­sert med vi­o­li­nis­ten Ja­mes Eh­nes som so­list. Hal­léor­kes­tern spe­lar un­der led­ning av Andrew Man­ze. 22.00 Ka­lej­do­skop. Karl Jo­nas Winqvist spe­lar ny­fun­na fa­vo­ri­ter från al­la möj­li­ga vrår. Go­spel från Gha­na, norsk jazz och en öm­sint Cher­co­ver. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU. ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 11.00 Ekot. 11.03 P3 Mu­sik. Den bäs­ta nya mu­si­ken. 12.00 Ekot. 12.03 Di­gi­lis­tan. Topp­lis­te­pro­gram där du hör lå­tar­na som ström­mats, lad­dats ner och köpts mest i Sve­ri­ges den se­nas­te vec­kan, var­vat med fak­ta om ar­tis­ter­na. 14.00 Ekot. 14.03 P3 med. Den bäs­ta nya mu­si­ken. 17.00 Ekot. 17.03 Verk­lig­he­ten i P3. Er­dif vak­nar till av ett fruk­tans­värt skrik – från sin mam­ma. I för­äld­rar­nas sov­rum står hans pap­pa med en blo­dig kniv i han­den. 17.59 Ra­di­ospor­ten. 18.00 Ekot. 18.03 P3 Do­ku­men­tär. 20.00 Ekot. 20.03 P3 Histo­ria. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Ett klus­ter av sti­lar och gen­re­skär­vor for­ma­de det li­ka sväng­i­ga som sorgs­na ljud­spå­ret till en oviss fram­tid i Stor­bri­tan­ni­en. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P4 20.03. I ”P4 dans” blic­kar Tho­mas Deut­gen till­ba­ka på 2019 och bju­der lyss­nar­na på någ­ra av sä­song­ens pär­lor. Dess­utom ut­ses årets låt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.