Vad är det för mys­tiskt gult kladd på strän­der­na?

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­[email protected]­nb.se 0526-624 02

Ny­he­ter: En klad­dig, vax­lik­nan­de gul mas­sa har flu­tit iland på strän­der­na ut­an­för Greb­bestad. Många und­rar vad det är. Ta­nums kom­mun har skic­kat pro­ver för ana­lys och har bör­jat med sa­ne­ring­en.

” Jag kän­de på det. Det är li­tet klad­digt, som vax kanske,

Nils-Erik ”Nig­ge” Karls­son

Vad är det för gul mas­sa som bre­der ut sig i strän­der och vi­kar? Den frå­gan ställs längs kus­ten ut­an­för Greb­bestad se­dan fle­ra per­so­ner re­a­ge­rat över att nå­got oi­den­ti­fi­e­rat dri­vit iland i sto­ra mäng­der. Även Ta­nums kom­mun und­rar vad det är och har skic­kat pro­ver för ana­lys.

Nils-Erik ”Nig­ge” Karls­son bor nä­ra stran­den i Edsvik och pro­me­ne­rar of­ta på Tjur­pan­nan. Han be­rät­tar hur han i ons­dags mor­se skul­le häm­ta tid­ning­en och såg nå­got gult på stran­den som han in­te kän­de igen.

– Jag kän­de på det. Det är li­tet klad­digt, som vax kanske, sä­ger han.

Se­dan har han sett sam­ma sak i sto­ra mäng­der på Tjur­pan­nan. Det finns ock­så vid Saltvik och rap­por­ter om li­ka­da­na fynd kom­mer även från Ot­terön och Kros­se­kärr.

Kust­be­vak­ning­en har lar­mats och va­rit på plats för att ta pro­ver.

– För sex må­na­der se­dan drev det i land pa­raf­fin­vax, men det var vitt, sä­ger Nig­ge Karls­son.

Även Mar­tin Larsvik, in­for­ma­tör på Sven Lovén-cent­ret på Tjärnö tän­ker på pa­raf­fin. Han har fått ett sam­tal från en kvin­na i Edsvik om fö­re­koms­ten.

– Hon ha­de ing­en bild och då är det svårt att av­gö­ra. Men hon be­skrev det som ”svam­pigt” och pa­raf­fin­ol­ja är in­te svam­pig. Den är bei­ge el­ler gul­bei­ge och bil­dar ojäm­na klum­par, of­ta rätt sto­ra. De här ser ju ut att va­ra små och jäm­na, sä­ger han ef­ter att ha sett de bil­der som tid­ning­en fått skic­ka­de till sig.

Un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen skrev han till kol­le­ger som bor längs kus­ten och bett dem om ett ut­lå­tan­de. På mån­da­gen har han fått re­ak­tio­ner, men ing­en lös­ning på vad det är för gult äm­ne.

Christin Ap­pelqvist bor på Re­sö och ar­be­tar på Sven Lovén­cent­ret på Tjärnö. Hon ha­de ock­så fått rap­por­ter om den gu­la mas­san och haft med sig ett prov till lab­bet.

– Det känns fett och vax­igt men luk­tar in­te som pa­raf­fin­ol­ja, sä­ger Mar­tin Larsvik.

På Sal­tö har ing­en gul mas­sa dri­vit iland, kan han ock­så be­rät­ta. Fö­re­koms­ten tycks va­ra kon­cen­tre­rad till om­rå­det Kros­se­kärr-Ot­terön-Edsvik-Tjur­pan­nan i Ta­nums kom­mun, som ock­så har re­a­ge­rat över det okän­da äm­net.

Mil­jö­av­del­ning­en har skic­kat in ett prov för ana­lys, samt in­for­me­rat läns­sty­rel­sen om fyn­den. I går på­bör­ja­de sa­ne­rings­per­so­nal från kom­mu­nens ar­bets­mark­nads­en­het att in­ven­te­ra och ta upp äm­net.

Bild: Pri­vat

”Nig­ge” Karls­son har stött på sto­ra mäng­der av det gu­la äm­net vid så­väl Edsvik som på Tjur­pan­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.