Läns­sty­rel­sen sät­ter press på kom­mu­nen

Strömstads kom­mun har in­te gjort en en­da pla­ne­rad över­syn se­dan an­sva­ret föll på de­ras lott. Ef­ter på­tryck­ning­ar från läns­sty­rel­sen blir det nu änd­ring. Det var P4 Väst först att rap­por­te­ra om.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­[email protected]­nb.se 0526-62400

Strömstads kom­mun har in­te gjort en en­da pla­ne­rad över­syn se­dan an­sva­ret föll på de­ras lott. Ef­ter på­tryck­ning­ar från läns­sty­rel­sen blir det nu änd­ring. ”Det är en be­fo­gad kri­tik. Vi har in­te lagt li­ka myc­ket re­sur­ser på det som det är tänkt. Det blev en upp­gift till på kom­mu­ner­na och vi har va­rit ovana med att ar­be­ta med den sor­tens till­syn”, sä­ger Fred­rik Wer­ling, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör.

En bryg­ga är näs­tan all­tid okej att ba­da el­ler fis­ka krab­bor ifrån. Men om den om­ges av träd­gårds­möb­ler kan des­sa ska­pa en så pri­vat käns­la att sol­ba­da­re av­skräcks från att be­trä­da den.

– Det är all­tid en be­döm­nings­frå­ga men på de all­ra fles­ta bryg­gor har du rätt att vis­tas på så länge du in­te stör äga­ren, sä­ger Fred­rik Wer­ling, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör vid Strömstads kom­mun.

And­ra över­trä­del­ser kan hand­la om sköt­sel och av­verk­ning.

– Det kan rö­ra sig om att man rö­jer en sikt­ga­ta med syf­tet att få bätt­re ut­sikt. El­ler att man klippt grä­set he­la vägen ner till vatt­net.

Så­da­na ären­den har le­gat på kom­mu­nens bord se­dan 2012. Men un­der de åren har in­te en en­da pla­ne­rad över­syn gjorts. Istäl­let har de pri­o­ri­te­rat an­mäl­ning­ar från pri­vat­per­so­ner och an­sök­ning­ar om dis­pen­ser för strand­skyd­det.

Läns­rät­ten upp­märk­sam­ma­de dock att Strömstad, So­tenäs och Ly­se­kils kom­mun mis­sat att pla­ne­ra eg­na över­sy­ner. Där­för drog de igång pro­jek­tet ”Pla­ne­rad över­syn”, vil­ket är en på­tryck­ning till kom­mu­ner­na i frå­gan.

– Det är en be­fo­gad kri­tik. Vi har in­te lagt li­ka myc­ket re­sur­ser på det som det är tänkt. Det blev en upp­gift till på kom­mu­ner­na och vi har va­rit ovana med att ar­be­ta med den sor­tens till­syn.

Där­för blir det en el­ler två pla­ne­ra­de över­sy­ner år­li­gen i Strömstad kom­mun fram­ö­ver, med start i år.

– Vår tan­ke är att vi be­stäm­mer ett om­rå­de som man tit­tar över. Se­dan be­stäm­mer vi nå­got så­dant om­rå­de var­je år så att vi sak­tar be­tar av strand­om­rå­de­na, sä­ger Fred­rik Wer­ling.

Hur om­rå­de­na be­stäms kan be­ro på nytt­jan­det av mar­ken.

– Det kan hand­la om om­rå­dets käns­lig­het el­ler där vi vet att det är många som hör av sig till oss. El­ler att det går en stig som många rör sig på, då kan det va­ra ex­tra vik­tigt att vi gör en till­syn.

och bygg­nämn­den vil­ket om­rå­de som ska sy­nas, ef­ter för­slag från kom­mu­nen. För den som be­gått övertramp på strand­skyd­det vän­tar på­följ­der.

– Det be­ror li­te på hur gam­mal syn­den är. Om det var ny­li­gen kan man bli åtal­san­mäld. Men oav­sett kom­mer vi att krä­va rät­tel­se om nå­gon stri­dit mot strand­skyd­det. Allt som är gjort ef­ter 1975 krä­ver dis­pens för att va­ra lag­ligt, sä­ger Fred­rik Wer­ling.

Bild: Ann-So­fie Hen­ric­son

Från och med i år ska Strömstads kom­mun pla­ne­ra eg­na till­sy­ner av strand­skyd­det ef­ter ban­nor från läns­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.