Ny se­rie om hant­verk

Hand­verk­ty­gen är i fo­kus när del­ta­gar­na på Greb­bestads folk­hög­sko­la lär sig att snick­ra möb­ler. Nu sli­ter de för fullt med att fär­dig­stäl­la si­na verk för mö­bel­mäs­san i Stock­holm.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­[email protected]­nb.se 0526-624 03

I dag in­le­der Strömstads Tid­ning en ny ar­ti­kel­se­rie om per­so­ner som ar­be­tar med hant­verk. Vi in­le­der på Greb­bestads folk­hög­sko­la, där fram­ti­dens hant­verks­fö­re­ta­ga­re sko­las – på bil­den Cla­ra Cos­tes.

Det är myc­ket att tän­ka på när en mö­bel ska byg­gas. Åt­minsto­ne om man job­bar med mas­si­va ma­te­ri­al vil­ket är fal­let på trä­lin­jen i Greb­bestad. På vin­tern tor­kar trä­et och med som­ma­ren kom­mer fukt som gör att det väx­er. Har man räk­nat fel kan mö­beln spric­ka och gå sön­der.

– Vi vill att man lär sig att ta hän­syn till så­da­na fak­to­rer. Ply­wood rör sig väl­digt li­te ger där­för in­te sam­ma ut­ma­ning, där­för job­bar vi in­te med det, sä­ger lä­ra­ren Mya Jo­hans­son.

Hon är no­ga med att ele­ver­na lär sig yr­ket från grun­den.

– Un­der skiss­pe­ri­o­den hjäl­per jag till med kon­struk­tions­lös­ning­ar. Men form­giv­ning­en är all­tid de­ras egen

En an­nan vik­tig del i vägen till att bli mö­belsnic­ka­re är att man lär sig ar­be­ta med hän­der­na.

– Vis­sa väl­jer att job­ba helt med ma­ski­ner, and­ra helt med hand­verk­tyg. När man kom­mer ut och job­bar på snic­ke­ri kanske det mesta är för ma­skin men vi vill att de ska kun­na hant­ver­ket bakom, sä­ger Mya Jo­hans­son.

Många av sko­lans ele­ver väl­jer att sö­ka vi­da­re till hög­sko­le­ut­bild­ning­ar. Det vill dock in­te del­ta­ga­ren Claes Pers­son. Han dröm­mer om att star­ta egen mö­bel­fir­ma.

– Jag vill dra igång ett eget snic­ke­ri och min sam­bo lä­ser ke­ra­mik här så tan­ken är att vi ska ha nå­got till­sam­mans, sä­ger han.

Claes Pers­son är 36 år gam­mal och träf­fa­des av en läng­tan ef­ter att bli snic­ka­re un­der en tid då han var ut­bränd.

– Jag är ut­bil­dad ke­mist och job­ba­de på labb någ­ra år. Men jag

mäk­ta­de in­te med stres­sen. Så jag blev sjuk­skri­ven för ut­matt­nings­syndrom och bör­ja­de goog­la på trä­ut­bild­ning­ar.

Även hans sam­bo som är ut­bil­dad lä­ra­re blev ut­bränd. Till­sam­mans flyt­ta­de de till Greb­bestad och nu hyr de ett hus nä­ra sko­lan.

Det skåp som Claes Pers­son nu byg­ger gör han helt och hål­let med hand­verk­tyg, vil­ket Mya Jo­hans­son po­äng­te­rar är ovan­ligt bland ele­ver­na.

– Att gå till­ba­ka till det ge­dig­na ar­be­tet bry­ter väl­digt myc­ket från det ti­di­ga­re li­vet med mass­pro­duk­tion. I fram­ti­den vill jag gär­na äg­na mig åt egen de­sign med fo­kus på hant­ver­ket, sä­ger han.

Han lä­ser and­ra året och i den klas­sen är det fler tje­jer än kil­lar som stu­de­rar. Bland et­tor­na är det tvärtom, en­ligt Mya Jo­hans­son.

– Köns­för­del­ning­en i klas­ser­na kan se väl­digt oli­ka ut men det bru­kar bli en myc­ket bra sam­man­håll­ning. Det syns ald­rig nå­gon köns­segre­ge­ring, sä­ger hon.

Någ­ra me­ter ifrån Claes Pers­son sit­ter Cla­ra Cos­tes. Hon väx­te upp ut­an­för Pa­ris med en svensk mor men lär­de sig in­te svens­ka un­der ti­den.

– Jag flyt­ta­de till Sve­ri­ge för att lä­ra mig svens­ka och jag tänk­te att det var ro­ligt att kom­bi­ne­ra det med en hant­verks­ut­bild­ning.

Nu lä­ser hon sitt tred­je år på folk­hög­sko­lan. Det förs­ta läs­te hon på tex­til­lin­jen och året ef­ter det bör­ja­de hon med trä.

– Jag har all­tid job­bat med hant­verk. Min mam­ma och jag har ett fö­re­tag och hål­ler på ga­tu­te­a­ter och kar­ne­va­ler. Så vi byg­ger myc­ket sa­ker.

Bland an­nat bygg­de hon och mam­ma ett lek­om­rå­de på Gö­te­borgs kul­tur­ka­las i som­ras med mas­sa lek­sa­ker.

– Vi bygg­de en ka­ru­sell ock­så, sä­ger hon.

Det som Cla­ra Cos­tes pla­ne­rar att ta med sig till mö­bel­mäs­san i Stock­holm är ett växt­skåp att ha si­na färs­ka ör­ter och kryd­dor i. Un­der den­na ef­ter­mid­dag byg­ger hon en mall som hon be­hö­ver i fram­ställ­ning­en av växt­skå­pets dör­rar.

Ef­ter si­na år på folk­hög­sko­lan har hon fått in­blick i fle­ra oli­ka hant­verk.

– Så jag vet in­te rik­tigt hur fram­ti­den ser ut. Det kan bli nå­got med tex­til el­ler te­a­ter. Det har jag in­te be­stämt än, sä­ger hon.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Claes Pers­son har job­bat på labb in­nan han be­stäm­de sig för att bli mö­belsnic­ka­re.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Cla­ra Cos­tes väx­te upp ut­an­för Pa­ris med sin svens­ka mam­ma.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Mya Jo­hans­son är lä­ra­re på trä­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.