Fak­ta: Yt­ter­li­ga­re frå­gor och svar

Strömstads Tidning - - Sport -

Det går att se om per­so­nen är dömd för nå­got brott såsom mord, dråp, grov miss­han­del, män­ni­sko­rov, samt­li­ga sex­u­al­brott, barn­por­no­gra­fibrott el­ler grovt rån.

Vem är att be­trak­ta som barn? Med barn av­ses per­so­ner som är un­der 18 år. Be­slu­tet om att be­gä­ra ut re­gis­terut­drag om­fat­tas in­te per­so­ner som är un­der 15 år, då des­sa in­te upp­nått straff­bar­hets­ål­dern i Sve­ri­ge.

Vad gör vi om vi upp­täc­ker att en le­da­re bli­vit dömd för nå­got? Le­darupp­dra­get är ett för­tro­en­de­upp­drag, in­te en rät­tig­het. För­e­ning­ens sty­rel­se kan väl­ja att in­te till­de­la en le­da­re ett upp­drag el­ler av­slu­ta en le­da­res upp­drag om man an­ser att för­tro­en­det in­te finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.