Kaf­fe­rep med ext­ra allt

Kaf­fe­re­pet blir en show på Ska­ge­rack i vår med Mar­ken­dahls en­semb­le. Det här året får de för­stärk­ning av Pe­ter Daf­teryd, Strömstads för­ra kom­mu­nal­råd.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

Bos­se (bil­den) och Ni­na Mar­ken­dahl bju­der in till en show med te­mat kaf­fe­rep på Ska­ge­rack, med sju sor­ters ka­kor, ja­va och skval­ler. Och de får en för­stärk­ning i form av fö­re det­ta kom­mu­nal­rå­det Pe­ter Daf­teryd.

Det är tors­dag kväll i Ni­na och Bos­se Mar­ken­dahls hem. Ka­kor­na är upp­du­ka­de, kop­par­na är fyll­da med ny­ma­let kaf­fe och en­semb­len är sam­lad. Om ett par må­na­der ska de­ras fö­re­ställ­ning Kaf­fe­re­pet ha pre­miär på kul­tur­hu­set Ska­ge­rack och in­nan dess ska al­la num­mer re­pe­te­ras. Men den­na kväll är det mest fo­kus på re­par­ti­se­ran­det.

– Kaf­fe­rep kom­mer ifrån det or­det. Det be­ty­der att man de­lar, som ett knyt­ka­las, sä­ger Ni­na Mar­ken­dahl.

För­ra året upp­träd­de

hon och säll­ska­pet med fö­re­ställ­ning­en Fol­kets park, hur det kom sig att det blev kaf­fe­rep i år vet hon in­te.

– Frå­ga mig in­te hur jag får idéer­na. Hjär­nan går på hög­varv he­la ti­den. Jag kan få en idé mitt i nat­ten och väc­ka min man, sä­ger hon.

Bos­se Mar­ken­dahl fyl­ler i:

– Det är skönt att idéer­na är så många för då be­hö­ver in­te jag va­ra hund­ra­pro­cen­tigt en­ga­ge­rad i al­la, det kom­mer ju all­tid nya.

Den 28 mars

har de den förs­ta fö­re­ställ­ning­en och det blir ett kaf­fe­rep med al­la dess ingre­di­en­ser: sju sor­ters ka­kor, ja­va och skval­ler.

– I bör­jan av 1900-ta­let var det ba­ra kvin­nor som med­ver­ka­de på kaf­fe­re­pen. Där­för ryk­ta­des det om att det ba­ra var skval­ler. Så­dan var nid­bil­den. Men de pra­ta­de barn­upp­fost­ran och po­li­tik. Det sägs att de­bat­ten kring den kvinn­li­ga röst­rät­ten tog fart ge­nom de sam­man­koms­ter­na, sä­ger Ni­na Mar­ken­dahl.

Hon är väl

in­läst på äm­net och be­rät­tar om kaf­festu­gor­na som bör­ja­de plop­pa upp på 1700-ta­let

för lan­dets väl­be­ställ­da. Ock­så hur kaf­fe­re­pen för­bjöds un­der en tid un­der det näst­kom­man­de sek­let, då kun­de man ham­na i fäng­el­se för att ta sig en kopp i fel säll­skap. In­om det om­rå­det pre­sen­te­rar säll­ska­pets nya med­lem en te­o­ri.

– Jag tror att det var för att kyr­kan höll i den ty­pen av sam­man­koms­ter. De vil­le ha kon­troll över vil­ka di­a­lo­ger som för­des i lan­det, sä­ger Pe­ter Daf­teryd.

Han är be­kant

med Ni­na och Bos­se Mar­ken­dahl se­dan länge och i många år har de för­sökt få ho­nom att upp­trä­da med dem.

– Den här gång­en pas­sa­de det ext­ra bra ef­tersom Pe­ter är ex­pert på kaf­fe och bak­verk, sä­ger Ni­na.

In­tres­set är dess­utom lokalt för­ank­rat i ho­nom. Han vet var Kaf­fe­dop­pet ha­de sin förs­ta lo­kal och var den förs­ta kop­pen kaf­fe ser­ve­ra­des i Strömstad; på Schwei­ze­ri­et på La­hol­men.

– Du var li­te tvek­sam in­nan du tac­ka­de ja, du frå­ga­de din fru in­nan, sä­ger Ni­na Mar­ken­dahl.

– Det gör jag all­tid och har all­tid gjort men hon tyck­te idén var bra och jag kän­ner mig trygg med er.

In­nan Pe­ter Daf­teryd

be­stäm­de sig fun­de­ra­de han på om det var rätt el­ler fel att stäl­la upp.

– Jag tac­kar ba­ra ja till sa­ker där jag vet att jag kan till­fö­ra nå­got. Och ef­tersom Bos­se och Ni­na sa att jag kun­de gö­ra det så li­ta­de jag på det. Det är de som sytt ihop det här och det är nytt för mig.

I po­li­ti­ken har han all­tid an­vänt sig av si­na eg­na ord. Nu är det ett ma­nus som han ska för­hål­la sig till. Men det är nå­got med att stå på scen som han dras till.

– Den där käns­lan när man tyst­nar för ett par se­kun­der in­för 300 per­so­ner. Den går in­te att åter­ska­pa i nå­got an­nat sam­man­hang. Det finns såklart en kick i det, sä­ger han

Som publik kom­mer

man att få del­ta i ett klas­siskt kaf­fe­rep sam­ti­digt som man får en hi­sto­risk ge­nom­gång av tra­di­tio­nen. Och na­tur­ligt­vis blir det sång. Lå­tar som Bull­fest, Den gla­de ba­ga­ren i San Re­mo och Kaf­fe­re­pet kom­mer att fram­fö­ras. Pe­ter Daf­teryd ska dock in­te sjunga.

– Vad min roll blir får du se när du kom­mer dit, sä­ger han och skrat­tar.

Bos­se Mar­ken­dahl, Pe­ter Daf­teryd, Ni­na Mar­ken­dahl, Ka­ri Ric­kards­son, Kenth Hans­son, Ulf Ric­kards­son och Curt-Eric Hol­mquist ut­gör en­semb­len.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Så länge Pe­ter Daf­teryd var verk­sam in­om po­li­ti­ken tac­ka­de han stän­digt nej till att med­ver­ka i re­vy­er.

Fö­re­ställ­ning­en ut­spe­lar sig på 1940-ta­let hos en över­klass­dam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.