In­spi­re­rat Greb­bestad väx­lar upp tem­pot

För­ra sä­song­en var Greb­bestad ett kval­spel från di­vi­sion 1. Då var lä­get in­för star­ten på året, snällt sagt, an­strängd. I bör­jan på 2020 är myc­ket sig likt på Spar­val­len. Men­ta­li­te­ten är in­takt – där­e­mot är för­ut­sätt­ning­ar­na för la­gets tränartroj­ka för­änd

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se

Spe­lar­na pro­me­ne­rar upp till löp­ar­ba­nan. Tränartri­on Pe­ter Le­vin, Mikael Matts­son och Mat­ti­as Svens­son småpra­tar med varand­ra. För­sä­song­ens and­ra trä­nings­pass in­leds med prov – när­ma­re be­stämt Coo­per-test. Spe­lar­na ska kloc­kas på di­stan­sen 3 000 me­ter.

Mikael Matts­son star­tar öv­ning­en. Med på trä­ning­en finns ny­gam­la spe­la­re som Jim­mie Lars­son, Filip Hans­son, Lu­kas Bern­ts­son, och till­skott som Lu­kas Bäck­ström (Munke­dals IF) – men ock­så Gais­ryk­ta­de Christof­fer Sö­derlund som stan­na­de kvar i Greb­bestad. Mitt­fäl­ta­ren skrev i da­gar­na på för sä­song­en 2020.

Det blir ock­så 24-åri­ge Sö­derlund som spring­er först i mål på 11 mi­nu­ter och 38 se­kun­der. Om drygt tre vec­kor är det dags för sä­song­ens förs­ta trä­nings­match mot di­vi­sion 3-klub­ben Bengts­fors, som för­ra året vann di­vi­sion 4 Bo­hus­län-Dals­land.

Mikael Matts­son, as­si­ste­ran­de trä­na­re, sva­rar med gott hu­mör på frå­gan om hur det känns att star­ta upp för­sä­song­en.

– För­sä­song­en i Sve­ri­ge är nog den längs­ta i värl­den. Det kanske in­te är så ro­ligt för spe­lar­na, fast bör­jan på året kan än­då va­ra in­spi­re­ran­de när man haft up­pe­håll, sä­ger han med ett le­en­de.

Greb­bestads­trä­nar­na har all rätt att kän­na har­mo­ni. Även om i dag in­te samt­li­ga 17 kon­trak­te­ra­de spe­la­re del­tar på trä­ning­en finns nu­me­ra and­ra gra­der av ar­bets­ro i Gif. När Greb­bestad gick in i för­sä­song­en 2019 fanns knappt en star­tel­va på Spar­val­len.

Vad som ock­så är po­si­tivt är att vi fått till­ba­ka spe­la­re som va­rit hos oss ti­di­ga­re

Mikael Matts­son

as­si­ste­ran­de trä­na­re

– I år lig­ger vi bra i fas. Vad som ock­så är po­si­tivt är att vi fått till­ba­ka spe­la­re som va­rit hos oss ti­di­ga­re. De kan för­e­ning­en och sät­tet som vi spe­lar fot­boll på.

– Jag skul­le sä­ga att det un­der­lät­tar väl­digt myc­ket för oss trä­na­re. Sam­ti­digt är in­te fot­bolls­värl­den så

en­kel. Ba­ra för att man tar in ett an­tal nya spe­la­re så be­ty­der det in­te att man i slutän­dan blir ett vin­nan­de lag, sä­ger Mikael Matts­son.

Tyc­ker du att årets för­ut­sätt­ning­ar ger er bätt­re skäl till att hö­ja mål­sätt­ning­en?

– Att vi kom tvåa för­ra året var en be­drift. Visst, man kan som trä­na­re all­tid sät­ta hår­da­re krav. Sam­ti­digt vet man i det­ta ske­de på sä­song­en väl­digt li­te om mot­stån­dar­la­gen. Det finns fle­ra duk­ti­ga lag i se­ri­en.

Med på pla­nen fanns ock­så Jesper Matts­son. Spe­la­ren, som för­ra året re­pre­sen­te­ra­de di­vi­sion 4la­get Kungs­hamn, prov­trä­nar just nu med Gif.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Jo­a­kim Berg­gren häm­tar an­dan ef­ter tis­da­gens kon­di­tions­test. För­sä­song­en för Greb­bestads IF har bör­jat. I år har de fått myc­ket bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för att byg­ga ihop ett slag­kraf­tigt lag till se­rie­pre­miä­ren.

Sä­song­en 2020 har bör­jat för Greb­bestad. På tis­da­gen ge­nom­för­des för­sä­song­ens and­ra trä­nings­pass som bland an­nat in­ne­höll kon­di­tions­test och spel på li­ten yta.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.