Fak­ta: Räk­fis­kets vill­kor

Strömstads Tidning - - Nyheter -

För 2019 ha­de Nor­ge och EU

• kom­mit över­ens om en kvot på 6 163 ton för rä­kor i Nord­sjön och Ska­ger­rak, vil­ket gav Sve­ri­ge 700 ton.

Det var en myc­ket mind­re

• kvot än för 2018 då kvo­ten var 8 571 ton.

Från och med 1 ja­nu­a­ri 2017

• in­för­de Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten en ny för­del­ning av fis­ket av vit­fisk, havs­kräf­ta och nord­havs­rä­ka i Väs­ter­ha­vet. I stäl­let för ett sy­stem med ran­so­ner till­de­las nu var­je fis­ke­far­tyg en in­di­vi­du­ell år­lig fångst­mängd.

In­di­vi­du­ell fångst­mäng­den kan

• över­lå­tas till and­ra yr­kes­fis­ka­re un­der året.

Kvo­ten för nord­havs­rä­ka

• i Ska­ger­rak och Katte­gatt för­val­tas av EU och Nor­ge till­sam­mans som be­slu­tat om 102 pro­cents höj­ning. Hälf­ten av den­na kvot be­slu­tas för förs­ta halv­å­ret 2020 och EU och Nor­ge för­vän­tas fast­stäl­la kvot för he­la året när ICES pub­li­ce­rar ny ve­ten­skap­lig råd­giv­ning i mars.

Räktrå­la­ren SD 62 The­res från Greb­bestad – en ut­dö­en­de fö­re­te­el­se?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.