Gu­nil­la Hå­kans­son: In­te lätt för tågäls­ka­re i Bo­hus­län

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Jag gil­lar att åka tåg. Än­nu mer se­dan jag bröt ett an­tal rev­ben i en bus­so­lyc­ka i hös­tas, där den myc­ket tryg­ga och er­far­na chauf­fö­ren över­ras­ka­des av tre kron­hjor­tar som plöts­ligt hop­pa­de fram fram­för bus­sen. Jag – som all­tid, all­tid, all­tid – har bäl­te i buss och bru­kar tja­ta på al­la and­ra att ta på sitt, ha­de den­na gång mis­sat och rul­la­de runt som en van­te och slog i ryg­gen så rev­be­nen rök. Vad ha­de hänt om jag i stäl­let sut­tit i en bil och dund­rat in i des­sa ko­los­ser?

Sär­skilt för­tjust är jag i X 2000, des­sa 25 år gam­la far­kos­ter som går som ra­ke­ter ge­nom land­ska­pet. Det är en njut­ning att su­sa fram i 250 km/tim och jag, som fort­fa­ran­de har ären­den i Mal­mö (ef­tersom min sam­bo än­nu in­te fått jobb i Bo­hus­län) tar mig till Gö­te­borg på två och en halv tim­me. Se­dan är det ba­ra li­te drygt åt­ta mil kvar till Ud­de­val­la – då tar det en tim­me och en kvart. Minst. Ha­de jag i stäl­let ve­lat åka till Troll­hät­tan, som är näs­tan li­ka långt, ha­de det ba­ra ta­git 38 mi­nu­ter. Jag är myc­ket av­und­sjuk! Det­ta be­ror ju på att det är dub­bel­spår till Troll­hät­tan och in­te till Ud­de­val­la. Vi har ju E 6:an, en fin och bred mo­tor­väg, men jag fö­re­drar som sagt tåg. In­te en­bart av mil­jöskäl. Jag pend­lar ju en del mel­lan Strömstad och Ud­de­val­la ef­tersom jag är chefre­dak­tör för bå­de Strömstads Tid­ning och Bo­hus­lä­ning­en. Då bru­kar jag för­sö­ka ta tåg, även om det tar en halv­tim­ma läng­re tid i var­je rikt­ning. Jag kan ju job­ba på tå­get, så jag vin­ner två tim­mar i ar­bets­tid när jag slip­per hål­la hän­der­na på rat­ten. Men så fort det blir storm så ställs tå­gen in och er­sätts av buss. Till en bör­jan var det­ta helt obe­grip­ligt för mig. Den mest ut­sat­ta sträc­kan i söd­ra Sve­ri­ge är ju Öresunds­bron, och där stop­pas bil­tra­fi­ken långt in­nan tå­gen vid hår­da vin­dar. Det ska myc­ket till in­nan det blir tåg­stopp. Nu har jag fått för­kla­rat för mig att det be­ror på att un­der­hål­let av tåg­ba­nan i nor­ra Bo­hus­län är myc­ket ef­ter­satt. Där­för tar man inga ris­ker och stäl­ler of­ta in tå­gen av vä­derskäl, som allt­så kla­rar mind­re vind än bus­sar­na i nor­ra Bo­hus­län. Tåg­tid­ta­bel­len är ock­så gles. Jag tving­as ta bi­len när jag job­bar halv­da­gar på var­de­ra re­dak­tion, ef­tersom tå­gen och bus­sar­na går så säl­lan.

Jag tyc­ker det är trist, in­te en­bart av per­son­ligt in­tres­se. Fas­tig­hets­mäk­lar­na sä­ger att de tre vik­ti­gas­te egen­ska­per­na för att säl­ja en fas­tig­het är:

1. Lä­get, 2. Lä­get och 3. Lä­get. Li­te sam­ma är sak är det för en ort. De tre vik­ti­gas­te punk­ter­na för ut­veck­ling­en är: 1. In­fra­struk­tu­ren,

2. In­fra­struk­tu­ren och 3. In­fra­struk­tu­ren.

De tre vik­ti­gas­te punk­ter­na för ut­veck­ling­en för en ort är: 1. In­fra­struk­tu­ren, 2. In­fra­struk­tu­ren och 3.In­fra­struk­tu­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.