Miss­tänks för kvin­no­miss­han­del och hot

En man i 25-års­ål­dern åta­las för att vid upp­re­pa­de till­fäl­len ha miss­hand­lat och ho­tat sin sam­bo i Strömstad.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Det är mel­lan mars 2018 och no­vem­ber 2019 som man­nen miss­tänks för en lång rad fall av miss­han­del, hot och ofre­dan­den av sin sam­bo. Pa­ret är bo­satt i Strömstad.

Bland an­nat ska man­nen en­ligt åta­let ha sla­git hen­ne med knu­ten nä­ve i an­sik­tet, bå­de hem­ma och ute på stan. Han ska ock­så ha ho­tat med att slå hen­ne med­vets­lös och att ”gö­ra slut på hen­ne”. Även när kvin­nan va­rit gra­vid miss­tänks man­nen för att ha sla­git hen­ne, ta­git stryp­tag på hen­ne och ho­tat att dö­da hen­ne.

Fle­ra av gär­ning­ar­na ska ha skett in­för vitt­nen, bland an­nat ge­men­sam­ma barn. Vitt­ne­na be­kräf­tar i för­hör kvin­nans upp­gif­ter.

Man­nen ska ock­så ha ho­tat en tjäns­te­man med miss­han­del i sam­band med att bar­nens si­tu­a­tion ut­retts.

Man­nen er­kän­ner brott när det gäl­ler de­lar av åta­let. Han åta­las för grov kvin­no­fridskränk­ning och ola­ga hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.