Nu anar vi lju­sets åter­komst

Strömstads Tidning - - Familj - Kerstin Karls­son

I mor­gon skri­ver vi and­ra sön­da­gen ef­ter tret­ton­de­da­gen. Tju­gon­dag Knut har pas­se­rat och ju­lens pynt och gran är bort­stä­da­de hos de fles­ta. På nå­got vis anar vi lju­sets åter­komst.

Det väc­ker tan­kar över års­cy­keln. Kyr­ko­å­ret in­leds förs­ta ad­vent in­nan det hun­nit bli som mör­kast. All­ra mör­kast är det da­gar­na in­nan jul, när vi vän­tar all­ra mest på Je­sus. Det världs­li­ga året in­leds en dryg må­nad se­na­re när lju­set åter­vän­der med full kraft. Å and­ra si­dan kanske års­cy­keln in­te alls har med ljus och mör­ker att gö­ra.

Snart har hal­va vin­tern pas­se­rat om man ska föl­ja den gam­la bon­de­prak­ti­kan. Men nå­gon vin­ter har vi in­te sett än. Blir det­ta ett så­dant år där vin­tern plas­kar för­bi i ett grått töc­ken? El­ler slår den till med full kraft i feb­ru­a­ri och va­rar långt fram i april? Det har för­vis­so hänt ti­di­ga­re. Me­te­o­ro­lo­gi må va­ra en ve­ten­skap, men ”me­te­o­ro­lo­ger­na spår och Gud rår”. Visst känns en aning vår i luf­ten när so­len bry­ter ige­nom de kom­pak­ta mol­nen.

Det är lätt att kän­na oro över vä­der­för­änd­ring­ar­na, men ing­et är nytt un­der so­len. Det som ver­kar nytt är att allt går så myc­ket snab­ba­re och helt klart har det mo­der­na sam­häl­let bi­dra­git till det­ta. Men när det känns som all­ra mör­kast och som mest dys­tert är lju­set när­mast. Ald­rig är mörk­ret så kom­pakt som just in­nan gry­ning­en.

Vi vet in­te om snön kom­mer i feb­ru­a­ri, men det är det som är så spän­nan­de med li­vet. Att vi in­te vet vad som vän­tar bakom hör­net. Det vi vet är att det kan va­ra ljust och glatt el­ler mörkt och smärt­samt. Är­ligt ta­lat – in­te skul­le vi vil­ja ve­ta.

Oviss­he­ten kan ska­pa oro och räds­la, men var­för oro­as över det vi in­te vet. Ta i stäl­let va­ra på den dag som är, gör vad du kan för att spri­da ljus och gläd­je bland di­na med­män­ni­skor. I mor­gon kan det va­ra för sent – el­ler så blir det en ny dag med möj­lig­he­ter att lät­ta upp stäm­ning­en i oli­ka sam­man­hang. Gör nå­gon glad – gör det idag!

” Gör vad du kan för att spri­da ljus och gläd­je

Kerstin Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.