Ma­ri­ta Adams­son: Att in­te vil­ja för­kla­ra – högt spel med för­tro­en­det för po­li­ti­ken

Strömstads Tidning - - Lördagskrö­nikan -

Ibland kän­ner man sig ba­ra und­ran­de. På ny­hets­plats i da­gens tid­ning kan ni lä­sa om vår re­por­ter Jen­ny Jo­hans­sons för­sök att re­da ut vad som hän­der med An­ka­ret, en kär Strömstads­sym­bol, un­der många år pla­ce­rad mitt i blick­fång­et, mitt på Pla­gen.

Det är bort­ta­get se­dan länge, i be­hov av en re­no­ve­ring, som nu ska va­ra av­slu­tad. Men så har ock­så på­gått en dis­kus­sion om vad som se­dan ska ske. Ska An­ka­ret till­ba­ka till Pla­gen el­ler pla­ce­ras nå­gon an­nan­stans?

I mel­lan­ti­den har ett an­nat fö­re­mål pla­ce­rats på ankar­plat­sen – Strömstads nya platsva­ru­mär­ke, en vit för­sto­ring av en ny log­ga. Om An­ka­ret ver­kar odis­ku­ta­belt äls­kat, så är platsva­ru­mär­ket ett strids­äpp­le. Många pro­vo­ce­ras, tyc­ker det är fult och fel­pla­ce­rat.

I mel­lan­ti­den har ock­så en om­röst­ning hål­lits på kom­mu­nens hem­si­da om An­ka­rets fram­ti­da hem­vist. Av fy­ra al­ter­na­tiv fick

Skrot­pi­ren på La­hol­men flest rös­ter. Då ska tilläg­gas att den gam­la plat­sen, Pla­gens cent­rum, in­te fanns med. Det al­ter­na­tiv som låg när­mast var nå­gon­stans i när­he­ten av Pla­gen.

Det fanns ett skäl till det­ta. Den gam­la po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten vil­le näm­li­gen gö­ra cent­rum me­ra at­trak­tivt och som ett in­slag i det fanns tan­ken att gö­ra Pla­gen me­ra till­gäng­lig för stör­re eve­ne­mang. För så­da­na skul­le An­ka­ret stå mitt i vägen. Och jär­nan­ka­ret väger. Mas­sor. Det krävs lyft­kran för att flyt­ta det. Det vi­ta mär­ket ska va­ra lät­ta­re att flyt­ta un­dan.

Så till da­gens lä­ge. Om­röst­ning­en om An­ka­rets pla­ce­ring var ge­nom­förd och klar i ok­to­ber 2018. En­ligt upp­gift till tid­ning­en be­höv­des dock en tek­nisk un­der­sök­ning av mar­ken in­nan man kun­de fat­ta be­slut om pla­ce­ring. Där gör histo­ri­en halt.

Fram tills nu. Tek­nis­ka nämn­dens ar­bets­ut­skott ha­de pla­ce­ring­en up­pe på sitt mö­te ny­li­gen. Då la­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na (två av tre le­da­mö­ter) för­sla­get att An­ka­ret ska åter­pla­ce­ras på Pla­gen.

Mot bak­grund av att An­ka­ret un­der årens lopp vi­sat sig va­ra en hjär­te­an­ge­lä­gen­het för Strömstads­bor­na vil­le vi på tid­ning­en na­tur­ligt­vis be­rät­ta om det­ta för­slag och för­kla­ra var­för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har en an­nan syn på sa­ken än den gam­la ma­jo­ri­te­ten. Och var­för den vill gå ifrån den åsikt som kom fram un­der om­röst­ning­en för ett drygt år se­dan.

Frå­gan går ju ock­så långt bort­om själ­va An­ka­rets plats, ef­tersom den hör sam­man med pla­ner­na för cent­rum. Be­ty­der en åter­pla­ce­ring av An­ka­ret att nu­va­ran­de sty­re in­te vill ha Pla­gen till eve­ne­mangs­plats? Var ska stör­re ar­range­mang hål­la till då? På Skepps­bro­plat­sen?

Ett av al­ter­na­ti­ven i om­röst­ning­en var att pla­ce­ra An­ka­ret just på Skepps­bro­plat­sen; det hit­ta­des för öv­rigt en gång på havs­bott­nen där. Men det kan ock­så ses som ett led i en ut­veck­ling av cent­rum, näm­li­gen som del av tan­ken att bin­da sam­man strand­nä­ra vägar ge­nom en bro över åns myn­ning mel­lan ka­jen i norr och Press­by­rån i sö­der och gö­ra en ut­fyll­nad på nordsi­dan.

Det har ta­lats om att ock­så för­länga pro­me­na­den runt Röud­den och vi­da­re in längs Bo­jar­ki­len. Ge­nom­för man det, ska­pas en strand­pro­me­nad från Nils­sons varv till Daftö cam­ping, där det som i dag kal­las Strand­pro­me­na­den för­bi Pla­gen ut­gör en del. Då skul­le An­ka­ret kun­na få en fin plats in­till pro­me­na­den på nordsi­dan. Är den tan­ken bor­ta om Skrot­pi­ren vi­sat sig olämp­lig?

Vi får inga svar. Tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de vill in­te ta­la med tid­ning­en. Ar­gu­men­tet att Strömstads­bor­na be­vis­li­gen är myc­ket in­tres­se­ra­de av An­ka­rets öde och har många åsik­ter om det rub­bar in­te hans ställ­nings­ta­gan­de. Han ta­lar in­te med oss.

Det är fak­tiskt svårt att för­stå var­för den som av väl­jar­na fått ett för­tro­en­de­upp­drag är så ovil­lig att för­kla­ra för tid­ning­ens lä­sa­re – of­ta just des­sa väl­ja­re – hur han re­so­ne­rar. Det är ju nu, in­nan ett be­slut är fat­tat, som det finns möj­lig­het att luf­ta oli­ka ar­gu­ment, kom­ma med frå­gor, syn­punk­ter och even­tu­el­la al­ter­na­ti­va för­slag. När be­slu­tet väl är fat­tat är det be­tyd­ligt svå­ra­re för in­tres­se­ra­de väl­ja­re att på­ver­ka: Det är väl in­te omöj­ligt att det sit­ter nå­gon el­ler någ­ra lä­sa­re och väl­ja­re med klo­ka tan­kar som man bor­de lyss­na på?

Att va­ra så ovil­lig att för­kla­ra sin egen po­li­tik är att dri­va ett högt spel med det eg­na för­tro­en­det, och in­te nog med det – ock­så med par­ti­ets.

Hur ska de­mo­kra­tin fun­ge­ra om de som fått mak­ten in­te för­sö­ker nå ut med sin åsikt till dem som sa­ken gäl­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.