Nytänt Li­ons vill ri­da på vå­gen ef­ter der­by­se­gern

Vänd­ning­en på Skogs­val­len i Bo­hus­der­byt mot Munke­dal gav tre väl­be­höv­li­ga po­äng i jak­ten på di­rekt­plat­sen till vå­rens kval­se­rie till di­vi­sion 2. När nu spelar­trup­pen bör­jar bli full­ta­lig ser Mat­hi­as Gil­ler­stedt ljust på la­gets lä­ge. Trä­na­ren gläds ock­så ö

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Nu vän­de se­ri­en i all­tre­an söd­ra. Li­ons har spe­lat in tio po­äng och ef­ter den vik­ti­ga se­gern se­nast mot Munke­dal tyc­ker trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt att la­get är på rätt spår. Till hel­gen vän­tar hem­ma­mat­cher mot Åse­da och Vir­se­rum. (Ar­kiv­bild)

Hal­va all­tre­an söd­ra är spe­lad. Li­ons, som se­nast be­seg­ra­de Munke­dal med 4–2, lig­ger fy­ra i ta­bel­len och in­ne­har den sista di­rekt­plat­sen till kval­se­ri­en till di­vi­sion 2. LHC-trä­na­ren Mat­hi­as Gil­ler­stedt var lät­tad och glad se­dan la­get kla­rat av att vän­da un­der­läge till se­ger på Skogs­val­len. Form­be­ske­det kom läg­ligt då man dess­förin­nan för­lo­rat tre mat­cher i följd.

– Det här var pre­cis vad vi be­höv­de. Mat­chen mot Munke­dal var vik­tig på så många sätt. Vi har un­der de två in­le­dan­de mat­cher­na på året haft det li­te knö­ligt med sjuk­do­mar och se­dan in­te lyc­kats få med oss re­sul­ta­ten. Mot Val­de­marsvik sak­na­de vi i prin­cip hela första­fem­man. Men mot Munke­dal föll de fles­ta pus­sel­bi­tar­na på plats för oss, sä­ger han.

Och en vik­tig pus­sel­bit blev Oscar Hol­gers­son. Bac­ken, som kom till LHC på kort­tids­lån från di­vi­sion 1-klub­ben Vis­by/Ro­ma i bör­jan på de­cem­ber, gjor­de två po­äng i de­bu­ten mot Åse­da. I den and­ra mat­chen mot Ska­ra – den sista på då­va­ran­de av­ta­let mel­lan klub­bar­na – blev det yt­ter­li­ga­re två po­äng.

Un­der up­pe­hål­let ar­be­ta­de Li­ons för att hit­ta en lös­ning om för­läng­ning – och till slut kom par­ter­na över­ens om att Oscar Hol­gers­son stan­nar i nor­ra Bo­hus­län sä­song­en ut. Mot Munke­dal spe­la­de han bland an­nat fram till Filip Hil­mers­sons vik­ti­ga 3–2-mål.

– Vi ha­de kon­trakt med Oscar fram till jul. Sam­ti­digt ha­de vi ock­så för­hopp­ning­ar om att han skul­le tri­vas så­pass bra att han vil­le kom­ma till­ba­ka. Vi är jät­te­gla­da. Oscar ger oss en trygg­het i vårt spel. Han är en dri­van­de back som gör att vi får tre duk­ti­ga back­par, sä­ger Mat­hi­as Gil­ler­stedt.

I Bo­hus­der­byt ra­da­de Li­ons upp chan­ser och ha­de bud på minst fem mål ef­ter två pe­ri­o­der. Den bräck­li­ga ud­da­måls­led­ning­en åts upp av Munke­dal som även vän­de. Hem­ma­la­get gjor­de två mål på drygt en mi­nut. Frustra­tio­nen var på­tag­lig. Den­na gång kla­ra­de dock Li­ons av att sva­ra upp och vin­na. Att man nu fick ut­del­ning fick Mat­hi­as Gil­ler­stedt att an­das ut.

– Vi har i fle­ra mat­cher brot­tats med pro­ble­met att in­te få in puc­kar­na och vi var il­la ute mot Munke­dal. Det har satt sig li­te i hu­vu­det på spe­la­re. Rent psy­ko­lo­giskt är det job­bigt. Istäl­let för att vi ska­par ett stort över­tag så le­ver mat­chen hela vägen in på mål­lin­jen. Jag kän­ner sam­ti­digt att vi vi­sar upp oer­hörd men­tal styr­ka när vi or­kar hål­la up­pe spe­let och vin­na mat­chen, sä­ger trä­na­ren.

Den kom­man­de hel­gen blir in­ten­siv då man spe­lar match på lör­dag och söndag. För att in­te Små­lands­klub­bar­na Åse­da och Vir­se­rum ska be­hö­va gö­ra fle­ra en­sta­ka re­sor till Bo­hus­län har man kom­mit över­ens med för­bun­det om att läg­ga mat­cher­na i tät följd. Bland an­nat möts Munke­dal-Åse­da på fre­da­gen.

Ta­bel­len är minst sagt jämn och kam­pen om fjär­de­plat­sen är tuff. Åse­da, som har en match mind­re spe­lad än Li­ons, kan vid se­ger på tis­dags­kväl­len mot Vir­se­rum gå om. Sam­ti­digt har Li­ons en­dast två po­äng upp till ta­belltvå­an Ti­da­holm. All­tre­an söd­ra har bli­vit ett ge­ting­bo.

– Se­ri­en är sjukt jämn. Det kom­mer att va­ra liv än­da fram till den sista om­gång­en, men vi är med.

Se­dan kän­ner vi att vi har gett bort ett par po­äng i in­led­ning­en. Jag tyc­ker det känns po­si­tivt in­för hel­gen. Vi job­bar vi­da­re med de­tal­jer, har pra­tat myc­ket om av­slut på mål och att ha myc­ket tra­fik runt mot­stån­dar­kas­sen.

– Jag har en an­nan käns­la i år jäm­fört med sam­ma tid­punkt för­ra året. Då tyck­te jag vi att spe­la­de vår bäs­ta hoc­key fram till no­vem­ber för att se­dan gå ner oss li­te. I år tyc­ker jag att vi är i li­te bätt­re fas och tar steg fram­åt hela ti­den, sä­ger Mat­hi­as Gil­ler­stedt.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.