Man­dus Skär­ström ut­ta­gen till trä­ning med U-lands­la­get

U18-lands­la­get har sam­ling i Alingsås. Man­dus Skär­ström från Strömstad är en av spe­lar­na som får chan­sen att vi­sa upp sig. Väns­tersex­an, som är hand­bolls­fost­rad i Strömstad HK, är in­spi­re­rad.

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Ons­da­gen den 22 ja­nu­a­ri ar­ran­ge­rar Svens­ka Hand­bolls­för­bun­det trä­nings­da­gar för spe­la­re föd­da 02-03. Man­dus Skär­ström flyt­ta­de från Strömstad för att bör­ja på hand­bolls­gym­na­si­et i Alingsås. Där­med till­hör han ock­så elit­klub­ben Alingsås HK. I år har han bland an­nat fått kän­na på spel i di­vi­sion 1.

För ett par vec­kor se­dan fick han be­sked om ut­tag­ning­en till lands­lags­sam­ling­en i hem­ma­hal­len Estrad Alingsås.

– Man blev li­te choc­kad, men det känns jät­te­kul att jag får chan­sen. Jag fick be­ske­det när jag var i Tyskland. Det be­ty­der jät­te­myc­ket att man får möj­lig­he­ten, sä­ger han.

17-åri­ge Man­dus Skär­ström ska trä­na med U18-lands­la­get.

För­bunds­kap­te­nen To­mas Ax­nér, ti­di­ga­re proffs i Tyskland och en av Lu­gis främs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na, har ta­git ut to­talt 22 spe­la­re. Un­der sam­ma dag i Kristi­an­stad sam­lar för­bun­det spe­la­re från söd­ra Sve­ri­ge. Tors­da­gen den 23 ja­nu­a­ri sker sam­ma upp­lägg i Märs­ta.

An­ta­let trä­ning­ar har ökat mar­kant. Man­dus Skär­ström me­nar ock­så att till­va­ron i Alingsås gett ho­nom fler in­sik­ter och kun­ska­per om hand­bol­len. När han ock­så kom­mit till­ba­ka ef­ter en knä­ska­da är mo­ra­len på topp.

– Te­o­ri­pas­sen och ut­bild­ning­en gör att man får en helt ny bild av hand­bol­len. Det blir så myc­ket mer än att springa och pas­sa bol­len. Se­dan har man ock­så gått från två till åt­ta pass hand­boll i vec­kan. Det är klart att krop­pen ut­veck­las av det, sä­ger Man­dus Skär­ström.

Bild: Mi­chael Skär­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.