”P4 dans” görs om – ut­an Deut­gen

Tho­mas Deut­gen har pro­gram­lett Sve­ri­ges Ra­di­os ”P4 dans” i el­va år. Men när pro­gram­met nu ska om­for­mas blir det ut­an dans­bands­pro­fi­len vid rod­ret, skri­ver Af­ton­bla­det.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - TT

I april sän­der Tho­mas Deut­gen sitt sista av­snitt av dans­bands­pro­gram­met. Han är för­vå­nad över ka­na­lens be­slut.

– Sve­ri­ges Ra­di­os P4-chef Dan Granlund ring­de mig för nå­gon må­nad sen, det var li­te fö­re jul, och be­rät­ta­de att de av­ser att för­änd­ra pro­gram­met. In­te läg­ga ner, läg­ga ner i dess nu­va­ran­de form och fort­sät­ta med dans­band i an­nan form, men det vik­ti­gas­te var att jag in­te ska gö­ra pro­gram­met, det var han väl­digt no­ga med att sä­ga, sä­ger Deut­gen till Af­ton­bla­det.

Utö­ver sin pro­gram­le­dar­roll är Deut­gen bland an­nat låt­skri­va­re åt oli­ka dans­band. Han ar­ran­ge­rar även dans­bandskryss­ning­ar och tur­ne­rar med Las­se Ste­fanz.

Dan Granlund, ka­na­l­an­sva­rig för Sve­ri­ges Ra­dio P4, be­rät­tar att en av an­led­ning­ar­na till att sam­ar­be­tet med Deut­gen bryts är att han har för stor makt i bran­schen.

– Det tyc­ker jag blir pro­ble­ma­tiskt för oss. Jag får en del kla­go­mål från bran­schen. Han har bli­vit en väl­digt stark ak­tör i Dans­bandssve­ri­ge, det är skill­na­den jäm­fört med hur det var för el­va år se­dan, sä­ger Granlund till Af­ton­bla­det.

Bild: An­ders Wiklund/TT

Tho­mas Deut­gen har pro­du­ce­rat och pro­gram­lett över 500 av­snitt av Sve­ri­ges Ra­di­os dans­bands­pro­gram ”P4 dans”. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.