Vad glad man kan bli – vil­ka dyr­gri­par jag fick

Jag vill del­ge er lä­sa­re av tid­ning­en en sol­skens­hi­sto­ria – även om det hela in­träf­fa­de fö­re jul. Det var – för mig i al­la fall – en verk­ligt fin jul­klapp.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Bos­se Karls­son

Nå­gon vec­ka in­nan jul 2019 fick jag ett te­le­fon­sam­tal: ”Hej de´ e´ Jan” sa­de per­so­nen som ring­de.

Min mot­frå­ga blev: ”E´ de´ Jan te´ Tu­re a Edith” – ”Ja” blev sva­ret. Då viss­te jag att det var Jan Ols­son, en ti­di­ga­re ledare i IFK Strömstad och allt­så son till Tu­re och Edith Ols­son.

Han und­ra­de om jag var in­tres­se­rad av någ­ra äld­re hand­ling­ar som hans far Tu­re ta­git hand om ett stort an­tal år – se­dan verk­sam­he­ten i Nä­singe IF upp­hör­de.

Tänk vil­ken tur att Tu­re spa­rat des­sa dyr­gri­par – In­tres­se­rad sva­ra­de jag: ”Ja, det är jag”.

”Då kom­mer jag för­bi med dem nå­gon dag”, sa­de Jan.

Det dröj­de in­te många dar för­rän Jan kom med en grön plast­kas­se, som in­ne­höll des­sa, med mi­na ögon sett, dyr­gri­par.

Jag har nu un­der och ef­ter hel­ger­na ta­git del av in­ne­hål­let, och ju mer man lä­ser pro­to­koll och skri­vel­ser, desto mer in­tres­sant blir det hela.

Pro­to­kolls­bo­kens förs­ta pro­to­koll är från års­mö­tet sön­da­gen den 4 ja­nu­a­ri 1942.

Ord­fö­ran­de Er­land Samu­els­son (”i Sand­lia”- min kom­men­tar) häl­sa­de al­la väl­kom­na och han val­des även till att som ord­fö­ran­de le­da års­mö­tet. Till sek­re­te­ra­re val­des en i Nor­ra Bo­hus­län väl­känd per­son, Jens ”på Tap­pen” Gustavs­son. Man val­de två ju­ste­rings­män med en ju­ste­rings­mans-sup­ple­ant – det var ord­ning och re­da i den för­e­ning­en.

Pro­to­kol­let var skri­vet med ”bläck­pen­na” så det går/gick in­te att i ef­ter­hand änd­ra ut­an even­tu­ell över­stryk­ning och sig­ne­ring.

Års­mö­tet blev i pro­to­kolls­bo­ken pro­to­koll­fört i el­va pa­ra­gra­fer, varav en av­ser val av sty­rel­se för år 1942, som fick föl­jan­de ut­se­en­de: Ord­fö­ran­de Erik Lind­gren, sek­re­te­ra­re Karl Ax­els­son, kas­sör Yng­ve Jöns­son, vice ord­fö­ran­de Knut Karls­son, Ned­gård, vice sek­re­te­ra­re Jens Gustavs­son. Till sup­ple­an­ter val­des Arnt Hans­son och Bru­no Ols­son. Till det an­svars­ful­la upp­dra­get som re­vi­so­rer val­des Knut Karls­son, Väst­by, och Er­land Samu­els­son som or­di­na­rie och till re­vi­sors­supple­an­ter val­des Yng­ve Karls­son och Yng­ve Lie.

And­ra vik­ti­ga be­slut som fat­ta­des på det­ta års­mö­te var bland an­nat att det på grund av ofreds­ti­der var så att vis­sa sty­rel­se­le­da­mö­ter ej va­rit ”hem­ma i Nä­singe” ut­an ha­de va­rit ”in­kal­la­de” i mi­li­tär­tjänst för fä­der­nes­lan­det, så ha­de års­be­rät­tel­se och bok­slut ej kun­nat fär­dig­stäl­las. Där­för be­slu­ta­de års­mö­tet att det­ta skall ”fram­läg­gas” på ett kom­man­de mö­te.

Yt­ter­li­ga­re be­slut var att års­mö­tet be­slöt att sty­rel­sen även skall fun­ge­ra som id­rotts­sek­tion, vi­da­re att or­di­na­rie mö­te skall hål­las en gång per må­nad, att års­av­gif­ter­na skul­le va­ra tre kro­nor för se­ni­o­rer och två kro­nor för da­mer och ju­ni­o­rer samt att en­tré­av­gif­ten skall va­ra oför­änd­rad, 50 öre.

Tänk nu på att det­ta var år 1942!

Ett myc­ket in­tres­sant för­slag fram­la­des av po­lis Erik Lind­gren, Väst­går­den. Tänk ock­så på att man i Nä­singe då ha­de en egen po­lis – det var ord­ning och re­da. Lind­gren minns jag själv, bod­de i Väst­går­dens sko­la. Nå­väl det för­slag han la­de fram var att

Nä­singe IF till­sam­mans med Strömstads IF skul­le ar­ran­ge­ra ett skid­lopp med start i Häl­le och mål i Strömstad. Po­lis Lind­gren ha­de ”på eget be­våg” in­nan års­mö­tet kon­tak­tat re­pre­sen­tan­ter för Strömstads IF och un­der­sökt ”en del de­tal­jer”, ja så står det i § 10 i års­mö­tes­pro­to­kol­let – vil­ket ju är ”som det skall gö­ras”. Ett gott ex­em­pel på för­e­nings­kun­skap (året var 1942). Årsmö­tes­be­slu­tet blev att för­e­ning­en skul­le fort­sät­ta pla­ne­ran­det för – jag tror det kom att he­ta ”Vet­te­lop­pet”.

Vad jag där­e­mot har ett li­tet min­ne av är att jag själv med Mor och Far ett an­tal år se­na­re gick fram till Nä­singe ”Kopp­ra” en söndag och jag be­vitt­na­de då en upp­la­ga av det­ta skid­lopp. Jag vill min­nas att en av del­ta­gar­na var ”Johan i Led­dar´n”, en sten­hug­ga­re som verk­li­gen kun­de åka ski­dor. Johan var far till en på Sve­ri­ge­ni­vå bli­van­de duk­tig båg­skytt som var verk­mäs­ta­re hos Matts­son & Nils­son, och som het­te Inge­mar Karls­son.

När jag fått lä­sa fler pro­to­koll, gått ige­nom mer av skrift­väx­ling­en med Rik­sid­rotts­för­bun­det, Luft­farts­ver­ket om att få an­vän­da Nä­singe flyg­fält för fot­boll och öv­rig id­rotts­ak­ti­vi­te­ter, in­bjud­ning­ar till täv­ling­ar i ori­en­te­ring, ski­dor, ter­räng­löp­ning och and­ra gre­nar – så kanske jag skri­ver ner någ­ra yt­ter­li­ga­re ra­der.

Tänk vad id­rotts­hi­sto­ria be­ty­der – tänk även på att det­ta allt­så äg­de rum runt åren av and­ra världs­kri­get.

Kanske svårt att för­stå – ibland – hur man i av­sak­nad av id­rotts­plat­ser, hal­lar, is­ba­nor (konst­frys­ta) med me­ra sam­la­des med/runt id­rot­ten. Sam­lings­lo­kal var, vad jag tror, Folkets hus i Ka­se­bac­ken.

Id­rot­ten tror jag be­tyd­de minst li­ka myc­ket som idag. Id­rott, id­rotts­mil­jö, kam­rat­skap, la­gan­da ett ge­men­samt mål att sam­las om/kring – det be­tyd­de jät­te­myc­ket.

Där­för var den grö­na plast­på­se med det­ta fan­tas­tis­ka hi­sto­ris­ka in­ne­håll – en verk­ligt fin jul­klapp, da­gar­na fö­re julaf­ton 2019. Tack Jan och även sa­lig ”Idrotts­käm­pen” Tu­re Ols­son (i Väss­går´n).

Jag skall lä­sa varten­da ord i des­sa hi­sto­ris­ka hand­ling­ar.

Bild: Bos­se Karls­son

Bos­se Karls­son fick en fin ”jul­klapp” – ett an­tal äld­re pro­to­koll och skri­vel­ser från Nä­singe IF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.