Kan jag få smar­ta­re ka­kor, tack

Pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev så får du 20 pro­cents ra­batt! Jag är verk­li­gen su­gen på att kö­pa en grej, men po­pup-fönst­ret har lagt sig i vägen och jag bör­jar bli trött på det här. Vad­då, det är väl bra att få ra­batt?

Strömstads Tidning - - Bostad - Eva Wie­sel­gren @wie­sel­gren på twit­ter

Jo, men sa­ken är den att jag re­dan pre­nu­me­re­rar på det där ny­hets­bre­vet. Jag läs­te det nyss, blev in­tres­se­rad av ett er­bju­dan­de, och klic­ka­de på län­ken för att hand­la.

När jag då kom­mer fram till web­b­af­fä­ren bor­de den se att jag kom­mer från ny­hets­bre­vet och ve­ta att jag re­dan är pre­nu­me­rant.

Jag har va­rit där of­ta. Saj­ten bor­de ha spa­rad in­fo om mig.

Jag har tillå­tit coo­ki­es. Om och om igen har jag tillå­tit coo­ki­es, för den där ru­tan om ka­kor­na kom­mer ock­så all­tid upp och läg­ger sig i vägen.

Jag vet var­för den kom­mer, det är bra att man mås­te god­kän­na, men det fun­ge­rar in­te smi­digt om jag mås­te gö­ra det väl­digt of­ta för sam­ma webb­plats. Och nej, jag har in­te ren­sat bort mi­na coo­ki­es el­ler ställt in pri­vat sur­f­ning. Jag har ac­cep­te­rat att mitt di­gi­ta­la liv mås­te dri­vas av des­sa ka­kor, som ska ge webb­s­hop­par­na, Goog­le, Fa­ce­book och fan och hans mos­ter in­for­ma­tion om att jag är in­log­gad, vil­ka skor jag fun­de­rar på att kö­pa och vil­ka stäl­len jag dröm­mer om att re­sa till.

Jag sä­ger ge mig era ka­kor, jag äter dem fast jag är trött på sma­ken, på det att jag må slip­pa se an­non­ser för bant­nings­pre­pa­rat, kor­set­ter, vi­a­g­ra, stödstrum­por och an­nat som skul­le dy­ka upp om ni in­te ha­de koll på mi­na in­tres­sen.

Men ni ser­ve­rar in­te ka­kor­na fint på fat. Ni kas­tar dem på mig, drän­ker

Ni kas­tar dem på mig, drän­ker mig i dem och nu står de mig upp i hal­sen.

En ka­ka, på eng­els­ka coo­kie, är en li­ten da­ta­fil med in­for­ma­tion som spa­ras i din da­tor el­ler mo­bil när du be­sö­ker en webb­plats.

mig i dem och nu står de mig upp i hal­sen.

Jag tac­kar ja till era ka­kor, för al­ter­na­ti­vet är säm­re, men jag tyc­ker det är hög tid att gö­ra dem li­te smar­ta­re. De ver­kar ju in­te ha nån koll på mig alls. Har jag klic­kat bort en ru­ta tre gång­er, så vi­sa den in­te igen.

Jag för­står att syf­tet med de fles­ta ka­kor­na är att få mig att kö­pa sa­ker.

Men snäl­la, an­vänd dem då till att un­der­lät­ta mi­na in­köp.

Vad sägs om att ni an­vän­der en ka­ka till att kän­na igen mig som en tro­gen kund och ge mig ra­batt när jag hand­lar, ut­an po­pup­föns­ter och ut­an att jag be­hö­ver skri­va in nå­gon kod?

Det är in­te ba­ra bu­ti­ker som har kor­ka­de ka­kor. På al­la möj­li­ga saj­ter pop­par det upp en ru­ta som vill ve­ta vad jag tyc­ker om saj­ten. Jag sva­rar så gär­na. Men frå­gor­na kom­mer in­nan jag ens hun­nit bör­ja ut­fö­ra mitt ären­de. Mitt svar blir där­för of­ta att jag in­te har en aning om hur saj­ten fun­ge­rar, för det kom en enkät i vägen.

Bild: Eva Wie­sel­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.