Bul­la­ren för­be­red­da på tuff sä­song i di­vi­sion 2

Trä­na­ren René Ni­el­sen ha­de grubb­lat hem­ma vid köks­bor­det. In­för trä­nings­pre­miä­ren stod Bul­la­ren ut­an mål­vakt. Tio mi­nu­ter in på sam­ling­en klev Jo­se­fin Jo­hans­son in i om­kläd­nings­rum­met. Ef­ter ti­di­ga­re stor tve­kan med­de­la­de mål­vak­ten nu in­för ly­ris­ka med­spe

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Spor­ten: På tis­dags­kväl­len kör­de la­get igång för­sä­songs­trä­ning­en på Spar­val­len i Ta­nums­he­de. Trä­na­ren René Ni­el­sen tog emot po­si­ti­va spelar­be­sked och hop­pas bland an­nat att la­get ska få igång mål­skyt­tet.

Ing­en av spe­lar­na i Bul­la­ren är obe­rörd. Lag­kap­te­nen Em­ma Mattsson kra­mar sin lag­kam­rat.

Jo­se­fin Jo­hans­son var av oli­ka skäl osä­ker i fall hon skul­le or­ka med en till sä­song i di­vi­sion 2.

Sam­tal om fram­ti­den ha­de förts med René Ni­el­sen, men myc­ket för­blev oklart – fram till tis­dags­kväl­len när dör­ren öpp­na­des till om­kläd­nings­rum­met och hon tog plats på en av bän­kar­na. Ap­plå­der och ju­bel följ­de.

Med stort mod be­rät­ta­de hon öp­pet för lag­kam­ra­ter­na och trä­na­ren om vad som ha­de tyngt hen­ne. Tå­rar föll och vörd­nads­full stäm­ning råd­de. Jo­se­fin pra­ta­de om vad det var som ha­de fått hen­ne att änd­ra sig. Ett av de star­kas­te skä­len var kär­le­ken till la­get och fot­bol­len.

René Ni­el­sen blev ta­gen. Han re­flek­te­rar över si­tu­a­tio­nen och ut­tryc­ker se­dan sin sto­ra re­spekt till Jo­se­fin Jo­hans­son.

– Jo­se­fin är en oer­hört stor ka­rak­tär. Hon är väl­digt vik­tig för la­get. Al­la var så otro­ligt gla­da för att hon valt att fort­sät­ta spe­la för oss. Vi har en otro­lig sam­man­håll­ning. Att hon kla­rar av att be­rät­ta om si­na käns­lor är oer­hört starkt gjort – och det gör man ba­ra om man kän­ner sig trygg.

– Det här sän­der ock­så sig­na­ler till de yng­re spe­lar­na att man får lov att ha en då­lig dag och kän­na tve­kan om man ska fort­sät­ta spe­la fot­boll.

Men gläd­jen kom­mer till­ba­ka. Jag får tå­rar i ögo­nen. Det glä­der mig att tje­jer­na tar hand om varand­ra och även mig, sä­ger trä­na­ren.

Em­ma Mattsson hyl­lar Jo­se­fin Jo­hans­son.

– Det är fan­tas­tiskt. Jo­se­fin är

otro­ligt svår att er­sät­ta. Hon är en gläd­je­spri­da­re i la­get och till­för ener­gi bå­de på och ut­an­för pla­nen. Nu är det klart att Jo­se­fin stan­nar, det är så jäd­ra skönt, sä­ger Em­ma Mattsson.

Med det po­si­ti­va be­ske­det in­led­des för­sä­song­en. Un­der vin­tern har fjol­å­rets ta­bellåt­ta i di­vi­sion 2 nord­väst­ra Gö­ta­land hål­lit igång med in­om­hus­fot­boll. Fram till se­rie­pre­miä­ren den 13 april bor­ta mot Alingsås KIK trä­nar man två pass fot­boll och ett pass på gym­met.

– Det känns skönt att 2020 drar igång. Visst, det är all­tid li­te mörkt och kallt, men med det­ta här­li­ga gäng ska det bli kul att blic­ka fram­åt. Alingsås blir en ny ut­ma­ning. Se­dan blir även lag som BK Häc­ken, Ljungski­le och Eds nya mot­stån­da­re, Det kom­mer att bli en tuff serie, sä­ger Em­ma Mattsson.

Men in­nan se­ri­en drar igång vän­tar DM-mat­cher mot Her­restad, Munke­dal och Ljungski­le. René Ni­el­sen blic­kar till­ba­ka på för­ra sä­song­en.

En av de vik­ti­gas­te nyck­lar­na för Bul­la­ren blir att få igång mål­gö­ran­det.

– Sam­ti­digt har fle­ra av spe­lar­na fått mer er­fa­ren­het. Visst, vi skul­le be­hö­va en eta­ble­ra mål­skytt, men när vi in­te har det be­hö­ver kol­lek­ti­vet kli­va fram, sä­ger han.

För­svars­lin­jen, med bland and­ra Ange­li­ca Karls­son och Lin­nea Ed­vars­son, kän­ner han sig trygg med. Mitt­bac­ken Ange­li­ca Karls­son har un­der fle­ra sä­song­er va­rit ton­gi­van­de. Att hon gett klar­tec­ken för ett till år med Go­if gör in­te sa­ken si­tu­a­tio­nen säm­re för trä­na­ren.

– Vi ha­de någ­ra en­sta­ka dip­par, men i snitt släpp­te vi ba­ra in ett el­ler två mål. Att Ange­li­ca stan­nar kvar är fan­tas­tiskt. Jag tyc­ker hon är se­ri­ens bäs­ta för­sva­ra­re, det är ing­et snack om sa­ken. Nu läg­ger vi fullt fo­kus på att byg­ga ihop trup­pen. Tje­jer­na är fo­ku­se­ra­de på upp­gif­ten, sä­ger René Ni­el­sen.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Spe­lar­na och trä­na­ren René Ni­el­sen är lad­da­de in­för en ny sä­song i di­vi­sion 2. I år vän­tar bland an­nat mö­ten med BK Häc­ken, Ljungski­le SK och Orust FC.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Lag­kap­te­nen Em­ma Mattsson tyck­te det var ro­ligt att kom­ma igång med för­sä­song­en.

Ben­nelind Bild: Tho­mas

Jo­se­fin Jo­hans­son, till hö­ger bild, hyl­las av lag­kam­ra­ter­na.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Bul­la­rens trä­na­re René Ni­el­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.