Nu är det tomt och öde i Greb­bestads hamn

In­te se­dan ti­digt tret­ti­o­tal har det va­rit så tomt i ham­nen som nu. Den gam­la T-pi­ren är mö­do­samt bort­hac­kad och bort­fors­lad. Un­der ti­den lig­ger Greb­bestads fis­ke­flot­ta i gäst­ham­nen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jerker Nor­lan­der

Den nya T-pi­ren, byggd som fly­tan­de pon­to­ner, är på väg, men för­se­nad. En­ligt pla­ner­na skul­le den va­ra på plats i maj men kom­mer nu att bli fär­dig ti­di­gast i juni. Or­sa­ken är att an­buds­för­fa­ran­det blev över­kla­gat.

I an­sö­kan om ny hamn fanns även ett öns­ke­mål om att läg­ga pi­ren någ­ra me­ter läng­re ut, men det­ta fick ing­et ge­hör hos Läns­sty­rel­sen. Där­e­mot blev det god­känt att för­länga pi­ren med 19 me­ter, till 120 me­ter. För­de­len med en pon­ton­bryg­ga är att den rör sig ef­ter tid­vatt­net och fri­bor­det, en me­ter, är all­tid kon­stant. Kost­na­den för he­la pro­jek­tet är 22 mil­jo­ner och av det­ta är 3 mil­jo­ner EU-bi­drag.

På plat­sen för Pal­les sjö­bod reser sig nu ett bo­stads­hus. En­ligt bygg­lo­vet är det ri­tat för att på­min­na om ett ma­ga­sin och pas­sa in i sam­hälls­bil­den. I bot­ten­vå­ning­en finns ut­rym­me för två bu­ti­ker.

Läng­re norrut, längs strand­pro­me­na­den, vän­tar al­la på en för­änd­ring. Här hu­kar tjugo sjö­bo­dar i va­ri­e­ran­de skick, de fles­ta i myc­ket då­ligt så­dant. Det är murk­na dör­rar, spruck­na föns­ter och fär­gen flag­nar.

En ut­red­ning som tek­nis­ka kon­to­ret gjor­de 2017 vi­sar att strand­pro­me­na­den, en gam­mal havs­vik, är fylld med snäckskals­sand som med ti­den för­flyt­tas ut i hamn­bas­säng­en av tid­vat­ten och dag­vatt­nets rö­rel­se. Små sluk­hål och sätt­ning­ar som upp­står la­gas ef­ter hand.

Den gam­la sten­ka­jen längs strand­pro­me­na­den är ett ge­di­get byg­ge, som in­te har satt sig nämn­värt se­dan den bygg­des på 30-ta­let.

– Vi lap­par pro­me­na­den allt­ef­tersom ska­dor upp­står. Al­ter­na­ti­vet är att gö­ra om he­la strand­pro­me­na­den. Det lå­ter dyrt , sä­ger Ro­ger An­ders­son, ga­tu­an­sva­rig i Ta­nums kom­mun.

Konst­nä­ren Ag­ne­ta Al­mei­da bor gran­ne med sjö­bo­dar­na och har va­rit med i dis­kus­sio­ner­na:

– Vi tänk­te att man även kun­de byg­ga sjö­bo­dar på bak­si­dan av de gam­la bo­dar­na, sä­ger hon. Men så är det det­ta med hög­vatt­net. Då och då trycks vat­ten upp ge­nom mar­ken och gör pla­nen oan­vänd­bar.

Sjö­bods­läng­an har en på­gåen­de sätt­ning som sak­ta för­vär­ras. Nå­gon form av åt­gärd kom­mer att va­ra nöd­vän­dig,

– Vi ber att få åter­kom­ma till vå­ren med hur vi tän­ker oss sjö­bo­dar­na, sä­ger Jan Lars­son, vd för hamn­bo­la­get.

Ag­ne­ta Al­mei­da, konst­när i Greb­bestad, har ta­git fram en skiss över hur det skul­le kun­na se ut med sjö­bo­dar­na. ” Vi lap­par pro­me­na­den allt­ef­tersom ska­dor upp­står

Ro­ger An­ders­son, ga­tu­an­sva­rig

Bild: Jerker Nor­lan­der

Den gam­la T-pi­ren är bort­fors­lad och fis­ke­flot­tan lig­ger i gäst­ham­nen..

Bild: Jerker Nor­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.