Vand­ring på dra­ma­tis­ka La Pal­ma

La Pal­ma är en av Ka­na­ri­eö­ar­nas mer un­derskat­ta­de öar. Här vän­tar ett dra­ma­tiskt land­skap med höga berg och dju­pa ra­vi­ner, grö­na la­ger­sko­gar och svar­ta vul­kan­strän­der – och runt 100 mil vand­rings­le­der.

Strömstads Tidning - - Resor - An­ni­ka Gold­ham­mer/TT

Vi är på väg ned i en djup ra­vin nä­ra ha­vet på öst­ra La Pal­ma. Sti­gen kan­tas av kak­tu­sar, orm­bun­kar och aloe ve­ra, och sick­sac­kar sig brant ned­för de rost­rö­da slutt­ning­ar­na. På bot­ten av ra­vi­nen tar vi någ­ra klun­kar vat­ten och pus­tar ut me­dan guiden Jonás Pe­rez be­rät­tar om den om­gi­van­de ve­ge­ta­tio­nen. Där­ef­ter fort­sät­ter vi upp på mot­satt si­da. Den bran­ta sti­gen sät­ter lår­musk­ler­na på prov, men väl up­pe änd­ras land­ska­pet snabbt igen. Jonás le­der oss ge­nom tä­ta ba­nan­plan­ta­ger längs kus­ten vi­da­re till den uråld­ri­ga la­ger­sko­gen på nord­öst­ra La Pal­ma, på en stig kan­tad av val­nöts­träd, myn­ta, ros­ma­rin och fänkål. Se­dan ge­nom öp­pet land­skap, för­bi enk­la hus om­giv­na av träd­går­dar med dig­nan­de avo­ka­do-, man­go- och ka­kiträd.

Till skill­nad från de mer kän­da Ka­na­ri­eö­ar­na är tu­rism in­te den främs­ta in­komst­käl­lan på La Pal­ma. Här för­sör­jer sig de fles­ta på jord­bruk och den all­ra van­li­gas­te grö­dan är ba­nan. Den syd­väst­ra de­len av ön, som är be­tyd­ligt so­li­ga­re än den öst­ra, är som ett lapp­täc­ke av ba­nan­plan­ta­ger.

– Här tar det drygt el­va må­na­der för ba­na­ner­na att mog­na, i syd­väst tar det ba­ra nio, sä­ger Jonás när vi gör en paus mitt i en av plan­ta­ger­na.

Ba­na­ner­na är bå­de mind­re och sö­ta­re än de som säljs hem­ma. Och ex­por­te­ras ba­ra till det spans­ka fast­lan­det.

– Vi kan in­te kon­kur­re­ra med Sy­da­me­ri­ka, ar­bets­kraf­ten är så myc­ket bil­li­ga­re där, för­kla­rar Jonás.

La Pal­ma är ett av Eu­ro­pas främs­ta vand­rings­res­mål vin­ter­tid. Här finns över 100 mil vand­rings­le­der att väl­ja mel­lan, allt från enk­la ny­bör­jartu­rer längs ha­vet till mer ut­ma­nan­de stra­pat­ser i ber­gen. Ett av öns po­pu­lä­ras­te vand­rings­om­rå­den är runt det 2 423 me­ter höga Ro­que de Los Mu­chachos, öns högs­ta berg. Här­i­från sträc­ker sig ut­sik­ten långt ut över At­lan­ten och gran­nö­ar­na Te­ne­rif­fa, El Hi­er­ro och La Go­me­ra vid so­li­ga da­gar. Om­rå­det loc­kar ock­så ast­ro­no­mer från he­la värl­den. La Pal­mas iso­le­ra­de lä­ge i At­lan­ten, den kla­ra luf­ten och få ljus­för­ore­ning­ar, har gjort den ka­na­ris­ka ön till en av värl­dens bäs­ta plat­ser för stjärn­skåd­ning, med för­ut­sätt­ning­ar att se ut­an­för vårt eget sol­sy­stem. På bergs­slutt­ning­en strax ne­dan­för Ro­que de Los Mu­chachos tro­nar Te­le­sco­pio de Ca­na­ri­as, värl­dens störs­ta te­leskop, som en gi­gan­tisk, sil­ver­skim­ran­de di­sco­ku­la.

La Pal­ma är den nord­väst­li­gas­te av Ka­na­ri­eö­ar­na och har många likheter med si­na gran­nar, men ock­så fle­ra olik­he­ter. Här finns till ex­em­pel ing­en masstu­rism. La Pal­ma har ba­ra runt 250 000 tu­ris­ter år­li­gen, en siff­ra som kan jäm­fö­ras med Te­ne­rif­fas sex mil­jo­ner. Många som reser hit loc­kas av den oför­stör­da na­tu­ren – he­la ön är ett skyd­dat bi­o­sfär­om­rå­de och lo­kal­bor­na lyf­ter gär­na fram smek­nam­net ”La Is­la Bo­ni­ta”, den vack­ra ön.

Och visst är La Pal­ma bå­de vac­ker och väl­be­va­rad. Men ock­så vil­da­re och mind­re till­rät­ta­lagd än de väl­kän­da gran­nar­na. I sö­der kan­tas kus­ten av fle­ra strän­der med svart vul­kan­sand. Ett ex­em­pel är Playa de Echen­ti­ve, som for­ma­des år 1971 ef­ter öns se­nas­te vul­kan­ut­brott. Här finns inga sol­stols­ut­hy­ra­re el­ler glass­för­säl­ja­re, på gott och ont.

Ett par kilo­me­ter norrut, ne­dan­för de tä­ta ba­nan­plan­ta­ger­na, göm­mer sig den mer skyd­da­de Playa La Za­mo­ra. Hit kom­mer jag en sen ef­ter­mid­dag, sam­ti­digt som barn­fa­mil­jer­na pac­kar ihop, och jag får den lilla stran­den näs­tan helt för mig själv. Luf­ten är ljum­men, vatt­net pre­cis la­gom sval­kan­de och den var­ma san­den ser ut som rysk ka­vi­ar. Ovan­för stran­den lig­ger en en­kel, li­ten bar med plast­sto­lar och en fan­tastik ut­sikt över ha­vet. Vid ett av bor­den sit­ter en fa­milj och äter gril­lad fisk, vid ett an­nat sit­ter ett ny­ba­dat par och dric­ker cer­ve­za me­dan so­len sak­ta för­svin­ner ned i ha­vet.

La Pal­ma tycks ha en ovan­ligt stark drag­nings­kraft, många som besöker ön åter­vän­der. För­fat­ta­ren Mats Strand­berg res­te hit till­sam­mans med sin ma­ke för att häl­sa på vän­ner 2017 – och de blev så för­tjus­ta att se­mester­re­san slu­ta­de med att pa­ret köp­te ett hus på ön.

Se­dan dess har La Pal­ma bli­vit de­ras and­ra hem. Och de har lärt sig var öns bäs­ta strän­der och re­stau­rang­er finns.

– Re­stau­ran­te Azul i El Castil­lo på nord­väst­ra de­len av ön är en av vå­ra ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter. Den lig­ger gömd up­pe i ber­gen och är ba­ra öp­pen på hel­ger, så man mås­te bo­ka i tid.

– I Ta­zacor­te finns en fa­mil­je­vän­lig strand med kol­svart sand. Och i Fu­en­ca­li­en­te i sö­der kan man hit­ta riktigt fi­na strand­rem­sor och små göm­da la­gu­ner bland klip­por­na.

Mats har ock­så hun­nit ut­fors­ka fle­ra av öns vand­rings­le­der, och tipsar om en tur för den som vill ha ett or­dent­ligt trä­nings­pass:

– Åk till den pyt­te­lil­la byn Las Tri­ci­as på nord­väst­ra La Pal­ma och gör en vand­ring längs ber­get ned till ve­gan­fi­ket Aloe, som klam­rar sig fast på si­dan av en brant ra­vin.

Vand­ring bland mol­nen runt La Pal­mas högs­ta berg Ro­que de Los Mu­chachos.

För­fat­ta­ren Mats Strand­berg är en av många svens­kar som har fast­nat för ön La Pal­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.