Tät drabb­ning när elit­la­gen möt­tes i Strömstad

Ta­bell­fy­ran i Hand­bolls­li­gan föll med ud­da­må­let i trä­nings­mat­chen mot Hal­den Topp­hånd­ball i Strömstad. IFK-trä­na­ren Jo­nas Wil­le skräd­de in­te or­den om in­sat­sen. ”Vi är ex­tremt miss­nöj­da med vår in­ställ­ning”, sä­ger han.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

IFK Sköv­de för­lo­ra­de trä­nings­mat­chen i Strömstad mot Hal­den. IFK-trä­na­ren Jo­nas Wil­le var in­te nöjd med si­na spe­la­res at­ti­tyd: ”Jag vill in­te för­ringa Hal­dens in­sats, men jag fo­ku­se­rar på mitt lag. ”Jag är oer­hört be­svi­ken på vår at­ti­tyd”, sä­ger han.

Strömstad HK ar­ran­ge­ra­de på tors­dags­kväl­len mö­tet mel­lan la­gen i Nord­by Su­per­mar­ket­hal­len. Näs­tan samt­li­ga plat­ser på läk­ta­ren var upp­tag­na och publi­ken fick se en tät match som slu­ta­de 29–28 till Hal­den. Ef­ter förs­ta halv­lek led­de norr­män­nen med 16–14.

Att två elit­klub­bar från Nor­ge och Sve­ri­ge kun­de mö­ta varand­ra be­ror på att VM just nu av­görs i Sve­ri­ge, Ös­ter­ri­ke och Nor­ge. Hal­den, som lig­ger i åt­ta i den nors­ka högs­ta­li­gan, spe­la­de re­spekt­löst och led­de väl­för­tjänt ef­ter vasst di­stans­skyt­te mot ett sam­ti­digt allt­för pas­sivt Sköv­de-för­svar.

Jo­nas Wil­lie ha­de svårt att sät­ta fing­ret på vad som ex­akt sak­na­des i Sköv­des pre­sta­tion.

– Jag vill in­te för­ringa Hal­dens in­sats, men jag fo­ku­se­rar på mitt lag. Jag är oer­hört be­svi­ken på vår at­ti­tyd. Det känns så trå­kigt nu när vi re­ser till Strömstad, det kom­mer myc­ket folk och vi får in­te vi­sa upp oss från vår bäs­ta si­da. Det är näs­tan så att man får be om ur­säkt, sä­ger han.

Gla­da­re mi­ner var det i Hal­den som ef­ter 18 mi­nu­ter i and­ra halv­lek led­de med 25–20. Mål­vak­ten Dra­gan Kon­dic gjor­de bland an­nat ett par fi­na rädd­ning­ar för norr­män­nen. Sköv­de krymp­te av­stån­det när ni­o­me­ters­spe­la­ren Ric­kard Ha­nisch re­du­ce­ra­de till 22–25.

Med sex mi­nu­ter kvar tog Hal­den ti­me­out. ”Hem­ma­la­get” sam­la­de ihop tan­kar­na och bjöd se­dan på mat­chens de­li­ka­tess.

Mou­nir Che­hi dund­ra­de in 27–22 ef­ter det tek­nis­ka num­ret som kal­las för ”Ja­pa­na­re” som be­ty­der att spe­la­ren, i upp­hop­pet från mar­ken, fång­ar in pass­ning­en och skju­ter bol­len i mål.

Dans­ke Mat­ti­as Helt Jep­sen, Jack

Det känns så trå­kigt när vi re­ser till Strömstad, det kom­mer myc­ket folk och vi får in­te vi­sa upp oss från vår bäs­ta si­da

Thu­rin och Ric­kard Ha­nisch såg till att det blev fort­satt dra­ma­tik med må­len som tog upp re­sul­ta­tet till 26–28. Men Hal­den höll ut och vann till slut med 29–28. Ett skönt besked in­för se­ri­e­omstar­ten näs­ta helg mot Bäc­ke­la­get.

Hal­den­fost­ra­de Jo­nas Wil­le, som för­ra året blev ut­sedd till årets trä­na­re i Hand­bolls­li­gan och tog Sköv­de till se­mi­fi­nal i slut­spe­let, kän­de in­te igen sitt lag i mö­tet med sin gam­la klubb.

– Det här var en onor­mal pre­sta­tion från vår si­da. Vi ac­cep­te­rar att man in­te pre­ste­rar bra, men in­te att vi vi­sar upp så då­lig at­ti­tyd. Men spe­lar­na var eni­ga ef­teråt att det här in­te var okej, sä­ger 43-åring­en som till näs­ta sä­song kom­mer att trä­na dans­ka elit­klub­ben Mors-Thy.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Hal­den Topp­hånd­ball drog längs­ta strå­et mot IFK Sköv­de. Trä­nings­mat­chen, som ar­ran­ge­ra­des av Strömstad HK, spe­la­des in­för stor­publik i Nord­by­by Su­per­mar­ket­hal­len.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.