Strömstad mås­te sat­sa på ut­veck­ling

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Strömstads kom­mun har en för­hål­lan­de­vis god eko­no­mi i jäm­fö­rel­se med and­ra kom­mu­ner i sam­ma stor­lek. Det ska­par go­da för­ut­sätt­ning­ar för att bi­be­hål­la bra kom­mu­nal väl­färd och en sta­bil eko­no­mi när kom­mu­nen nu väx­er.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge har be­slu­tat om två över­gri­pan­de visioner: att 2030, allt­så om 10 år, va­ra fos­si­lo­be­ro­en­de och upp­nå ett in­vå­na­ran­tal på 15 000 in­vå­na­re. Ge­men­samt upp­sat­ta mål in­ne­bär att den pla­ne­ring som kom­mu­nens an­sva­rar för ska sik­ta mot des­sa ge­nom att fat­ta be­slut om åt­gär­der som le­der till att må­len nås. En po­si­tiv ut­veck­ling kan näm­li­gen ald­rig tas för gi­ven. Att ut­ma­ning­ar finns för att mö­ta de över­gri­pan­de vi­sio­ner­na om be­folk­nings­till­växt och fos­sil­fri kom­mun är vi starkt med­vet­na om, men en vi­sion ut­an åt­gär­der är ba­ra dröm­mar.

In­för 2020 sat­sa­de vi i 16-grup­pen – Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et – yt­ter­li­ga­re re­sur­ser på sko­la, för­sko­la och in­te minst på nä­rings­livs­in­sat­ser, för att vi ser att det är verk­sam­he­ter som har stor be­ty­del­se för kom­mu­nens möj­lig­het att mö­ta ut­ma­ning­ar.

En bra sko­la och för­sko­la med hög kva­li­té är av­gö­ran­de för att ge vå­ra barn och ung­do­mar bra och rätt­vis start un­der sin upp­växt och för att kun­na ta till sig de ut­bild­nings­krav som för­änd­ras över tid. Ge­nom att stär­ka vå­ra unga stär­ker vi he­la sam­häl­let ge­nom kom­pe­tens som gyn­nar bå­de nä­rings­liv och kom­mu­nal verk­sam­het.

Vå­ra fö­re­ta­ga­re för­vän­tar sig att mö­tas av hand­lings­kraft från kom­mu­nens si­da. Där­för an­ser vi i 16-grup­pen att det be­hövs mer, in­te mind­re, re­sur­ser till in­sat­ser för att stär­ka det lo­ka­la nä­rings­li­vet. För att ut­veck­la Strömstad krävs sam­ver­kan med be­fint­li­ga fö­re­ta­ga­re, men ock­så fo­kus på att ak­tivt ver­ka för ny­e­ta­ble­ring­ar in­om kom­mu­nen. En tyd­lig och väl fun­ge­ran­de kom­mu­nal nä­rings­livs­funk­tion är då helt av­gö­ran­de för att nå fram­gång. Nä­rings­livs­funk­tio­nen kan ut­veck­las över tid, men det krävs att kom­mu­nen är be­redd att av­sät­ta eko­no­mis­ka re­sur­ser för det­ta ar­be­te, vil­ket vi i 16-grup­pen gjor­de i vårt bud­get­för­slag. Ett för­slag som ty­värr rös­ta­des ner av ma­jo­ri­te­ten. Från vår si­da kom­mer vi att fort­sät­ta dri­va det­ta.

Vi an­ser vi­da­re att kom­mu­nens upp­gift i grun­den in­te är att va­ra fas­tig­hets­ä­ga­re. Där­för är enww över­syn och cen­tral sam­ord­ning av kom­mu­nens lo­ka­ler och fas­tig­hets­be­stånd helt nöd­vän­dig. Det san­no­li­ka är att kom­mu­nen äger för många fas­tig­he­ter och där­för ska in­te fas­tig­hets­be­stån­det öka yt­ter­li­ga­re. Fas­tig­hets­ä­gan­de bin­der ka­pi­tal och lån ut­gör all­tid en eko­no­misk risk.

Mi­kael Ce­der­bratt (M) Lars Tysklind (L) Åsa Torstens­son (C) Bengt Biv­rin (MP) Grupple­da­re i 16-grup­pen

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Dag Wersén (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.