P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Radio Lördag -

6.00 And­li­ga sång­er. I da­gens pro­gram mö­ter vi Al Green, soulsång­a­ren och pas­torn som li­ka gär­na sjung­er om Gud som om mänsk­lig kär­lek. Än­nu idag kan jag gå till­ba­ka till käns­lan jag ha­de när vi sjöng gam­la hym­ner i kyr­kan, sjöng med för­sam­ling­en och en grupp män­ni­skor som jag äls­ka­de och måd­de bra till­sam­mans med. 7.00 Kon­sert­ti. 7.30 Si­su-uu­ti­set. 7.33 Vi­ik­ko­si­su. 8.30 Si­su-uu­ti­set. 8.33 Meän py­hä. 9.00 Ekot. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. 11.00 Text & mu­sik. 12.00 Ekot. 12.03 Mu­sik­re­vyn i P2. Med Jo­han Kors­sell och veckans pa­nel. Sänds även på fredag kl 13.00 i P2. 14.00 Klas­sis­ka pod­den. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 16.00 Si­su­u­u­ti­set.

16.03 Ki­eli­pu­o­li. 17.00 Jazz­ra­di­on. Med Mä­ret Öman. 18.00 Ekot. 18.03 Jazz­ra­di­on. God och blan­dad jazz från förr och nu, från det väl­kän­da till det ovän­ta­de. 19.20 Jazz­ra­di­on. God och blan­dad jazz från förr och nu, från det väl­kän­da till det ovän­ta­de. 20.00 Den svens­ka mu­sik­histo­ri­en. 20.30 P2 Li­ve. 22.00 Ka­lej­do­skop. Vat­ten i al­la dess for­mer rin­ner ge­nom he­la Jo­han­na Beck­mans Ka­lej­do­skop. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU. to­ria. 8.30 P3. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 12.00 Ekot. 12.03 Di­gi­lis­tan. Em­ma gui­dar dig ge­nom lå­tar­na som ström­mats, lad­dats ner och köpts mest i Sve­ri­ges den se­nas­te vec­kan. 14.30 P3. P3­pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär. Be­rät­tel­sen om en ung rap­pa­re från söd­ra Flo­ri­da som blir känd för sin ny­ska­pan­de mu­sik och ökänd för en miss­han­del. 19.00 Ekot. 19.03 P3 Do­ku­men­tär. 21.00 Ekot. 21.03 Verk­lig­he­ten i P3. Fast­ked­ja­de och nak­na i sin egen av­fö­ring. På 90-ta­let ska­ka­des värl­den av bil­der­na från ru­mänska barn­hem. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Mats Ni­leskär ser­ve­rar en klas­sisk soul­sa­ga i två de­lar. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P4 19.30. När Las­se Ste­fanz tar fö­re­ställ­ning­en ”De förs­ta lju­va åren” till Ri­val i Stock­holm mö­ter ”P4 Dans” upp för ett snack med ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.