Tviv­lar in­te på en ökad mark­nad för ta­pet­se­ra­re

Slit och släng till­hör det för­gång­na. Ann Lun­din, 63 år, har dri­vit ta­pet­se­rar­verk­stad i 17 år. Hon tror ben­hårt på att da­gens håll­bar­hets­syn kom­mer att ge ny nä­ring till tra­di­tio­nel­la hant­verks­yr­ken som va­rit på väg att dö ut.

Strömstads Tidning - - Nyheter -

I 17 år job­ba­de Ann Lun­din hel­tid som ta­pet­se­ra­re och drev egen fir­ma. I dag har hon verk­sta­den mer som hob­by, men tror att mark­na­den är än stör­re i dag, än när hon gav upp hant­ver­ket som hel­tids­syss­la för nio år se­dan. In­te minst bland norr­män­nen då pri­ser­na är be­tyd­ligt hög­re i grann­lan­det.

Ann Lun­din föd­des med kre­a­ti­vi­te­ten, tro­li­gen ett ge­ne­tiskt arv som väl sy­nes i hen­nes släkt. Anns mor­bror ha­de ta­pet­se­rar­verk­stad och var sa­del­ma­ka­re, hen­nes far­far var mö­belsnic­ka­re och hen­nes mor­far var ta­petsör på Wer­ners möb­ler i 50 år.

– En gång när jag ha­de ta­git av ty­get på en köks­sof­fa åt en kund, så hit­ta­de jag mor­fars ini­ti­a­ler på in­si­dan. Så då fick ju jag sät­ta dit mi­na ini­ti­a­ler ock­så, be­rät­tar hon li­te ly­riskt.

Re­dan som li­ten flic­ka ut­för­de hon si­na eg­na små pro­jekt. När hon var tio år fick hon en sy­ma­skin och med den gjor­de hon eg­na doc­kor. Hon har även sytt sin egen bröl­lopsklän­ning, si­na dött­rars bal­klän­ning­ar och klän­ning­ar åt kun­der.

– Sy­ma­ski­nen har hängt med näs­tan he­la ti­den. Jag har sytt näs­tan al­la klä­der till mi­na fem barn. Jag kun­de an­vän­da mi­na eg­na klä­der och gö­ra om och det var ju även myc­ket bil­li­ga­re att kö­pa tyg på den ti­den, men det mesta gjor­de jag av tygres­ter.

Från bör­jan var dröm­men dock att bli in­red­nings­snic­ka­re, men till hen­nes be­svi­kel­se låg hon långt fö­re sin tid. I slu­tet på 70-ta­let , när Ann var 20 år, tog man in­te in kvinn­li­ga lär­ling­ar. Så hon fort­sat­te att job­ba på sjuk­hu­set i Strömstad, som hon gjort se­dan hon var 17 år. Hon bil­da­de fa­milj och la­de si­na eg­na be­hov på hyl­lan tills dess att bar­nen ha­de vux­it upp.

– Jag har en son som har au­tism, så när bar­nen ha­de vux­it upp kän­de jag att jag ha­de gett så myc­ket av mig själv, bå­de i job­bet och här

Bild: Lin­da Smith

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.