Be­ror ex­tre­ma vä­der­hän­del­ser på upp­värm­ning­en?

Strömstads Tidning - - Vetenskap -

Att di­rekt kopp­la en en­skild ex­trem vä­der­hän­del­se till på­gåen­de kli­mat­för­änd­ring är in­te möj­ligt. Ex­tre­ma vä­der­hän­del­ser har all­tid fun­nits och de­tal­jer i väd­ret be­ror till stor del på slum­pen, en­ligt Mi­chael Tjern­ström.

Där­e­mot ökar san­no­lik­he­ten för att fler ex­tre­ma vä­der­hän­del­ser ska in­träf­fa i ett var­ma­re kli­mat, som vär­me­böl­jor el­ler ex­tremt myc­ket ne­der­börd och där­med över­sväm­ning­ar, vi­sar kli­mat­mo­del­ler­na, en­ligt SMHI.

Re­dan nu kan man se att fö­re­koms­ten av vis­sa ty­per av ex­trem­vä­der har bli­vit van­li­ga­re på grund av upp­värm­ning­en, sä­ger Mi­chael Tjern­ström.

– De ex­trem­vä­der som vi sett har bli­vit van­li­ga­re på grund av upp­värm­ning­en är vär­me­böl­jor och torr­pe­ri­o­der å ena si­dan och kraf­tig ne­der­börd och över­sväm­ning å and­ra si­dan.

Vis­sa and­ra ex­tre­ma vä­der­hän­del­ser för­vän­tas även änd­ra ka­rak­tär. Tro­pis­ka or­ka­ner för­vän­tas ex­em­pel­vis bli kraf­ti­ga­re och mäng­den ne­der­börd i sam­band med des­sa vän­tas ock­så bli stör­re, en­ligt Tjern­ström. Styr­kan i stor­mar­na på vå­ra bredd­gra­der vän­tas där­e­mot in­te öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.