P1

Strömstads Tidning - - Resor -

5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Plån­bo­ken. 10.55 Ra­di­o­fynd. 11.00 Ekot. 11.04 Eu­ro­pa­pod­den. 11.33 Ekot. 11.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Da­gens dikt. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on Fors­kar­liv. Var­je ons­dag mö­ter vi en fors­ka­re som be­rät­tar om vägen till och ge­nom forsk­ning­en. Om dröm­mar och bak­slag, om driv­kraf­ter och ge­nom­brott. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 13.00 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 13.05 P1 Kul­tur. 14.00 Ekot. 14.04 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. Ve­ten­skaps­ra­di­ons in­ter­na­tio­nel­la mil­jöpro­gram. 14.50 An­ni­ka Lantz i P1. Här hit­tar du Lantz­kam­pen, Kä­ra An­ni­ka och al­la An­ni­ka Lantz-pro­gram i Sve­ri­ges Ra­dio P1. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. En per­son­lig talkshow om ak­tu­a­li­te­ter och ny­he­ter. Med Tho­mas Nor­de­gren och Lou­i­se Ep­ste­in. 15.45 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett. För­dju­par da­gens sto­ra hän­del­ser i Sve­ri­ge och värl­den. 17.45 Da­gens Eko. 18.01 Eko­no­mi­e­kot. 18.08 Ra­di­ospor­ten. 18.09 Kul­tur­nytt. 18.14 P1 Kul­tur. 19.00 Ekot. 19.04 USA­pod­den. 19.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. 20.00 Ekot. 20.03 Eu­ro­pa­pod­den. 20.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on Fors­kar­liv. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 Bild­nings­by­rån. 21.35 Ring P1. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra­di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. Di­rekt­sänt ak­tu­ellt ma­ga­sin. 23.55 Da­gens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 0.45 OBS. 1.00 Ekot. 1.02 Ten­dens. 1.32 Till sängs i kul­tu­ren. 2.00

Ekot. 2.02 Kropp & Själ. 3.00 Ekot. 3.02 P3 Do­ku­men­tär. 4.25 Ve­ten­skaps­ra­di­on Språ­ket. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on Fors­kar­liv. 5.29 P1mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med Sver­ker Olofs­son. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Vec­kans mor­go­nan­dak­ter som hand­lar om sår­bar­het hålls av Al­bin Tan­ke som är präst och psy­ko­te­ra­peut i Svens­ka kyr­kan Mal­mö. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

P2 19.03. Den svens­ke vi­o­li­nis­ten Jo­han Da­le­ne är 19 år, och re­dan på väg att bli en världs­stjär­na. I ”P2 li­ve” fram­för han Tho­mas Adés vi­o­lin­kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.