Fak­ta: Hy­brid­fär­jan

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Värl­dens störs­ta plug-in hy­brid­far­tyg

• – M/S Co­lor Hy­brid – som är 160 me­ter långt och 27,1 me­ter brett ha­de sin jung­fru­färd på sträc­kan mel­lan San­de­fjord och Strömstad den 16 augusti 2019.

Mel­lan 400 och 500 per­so­ner

• har va­rit in­vol­ve­ra­de i pro­jek­tet att byg­ga hy­brid­fär­jan.

Det enor­ma bat­te­ri som

• pro­du­ce­rats i Trond­heim är den störs­ta i sitt slag, på 5 mWh, och väger 65 ton.

Re­de­ri­et har in­ve­ste­rat över en

• mil­jard nors­ka kro­nor i far­ty­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.