”Vi gör föns­ter på sam­ma sätt som pap­pa 1983”

Ef­ter en brand i bör­jan av 00-ta­let fick fa­mil­je­fö­re­ta­get bör­ja om på ny ku­la i Ham­burgsund. Se­dan dess har verk­sam­he­ten ta­git fart or­dent­ligt och se­nast i fjol an­ställ­de de en glas­mäs­ta­re på hel­tid.

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Un­der tis­dags­för­mid­da­gen på Klings snic­ke­ri skärs det glas och kit­tas föns­ter. Hy­vel­ma­ski­ner­na mull­rar och tju­ter och slip­damm läg­ger sig på bå­de byx­or och skor. Ba­sen Pa­trik Kling står vid rikt­hy­veln och job­bar med en bli­van­de spe­gel­ram.

Fö­re­ta­get star­ta­des i bör­jan av 80-ta­let och var då sprung­et ur Bo­valls dörr­byg­ge­ri. Hant­ver­ket är på många sätt oför­änd­rat se­dan dess.

– Vi gör föns­ter på sam­ma sätt som pap­pa gjor­de föns­ter 1983. Så länge det finns en mark­nad för det är det ba­ra att kö­ra på, sä­ger Pa­trik Kling.

Länge var det ba­ra han och hans pap­pa som job­ba­de i snic­ke­ri­et och fram till 2003 låg det i Munke­dal. Det året brann he­la verk­sam­he­ten ner till grun­den och allt ställ­des på än­da. Pa­trik Kling var re­dan då bo­satt i Ham­burgsund och vil­le där­för att det nya snic­ke­ri­et skul­le öpp­na där. Så fick det bli och den geo­gra­fis­ka pla­ce­ring­en vi­sa­de sig va­ra ett smart drag.

– Vi lig­ger väl­digt stra­te­giskt här ef­tersom det är en köp­stark re­gi­on med nä­ra till dem som har det gott ställt. Vå­ra kun­der finns he­la vägen från Strömstad till Gö­te­borg.

I bör­jan av fö­re­ta­gets histo­ria var det i stort sett ba­ra föns­ter som snick­ra­des. Se­dan har det ut­veck­lats suc­ces­sivt. I dag gör fö­re­ta­get ock­så dör­rar, byg­ger om kök och må­lar.

– Folk tyc­ker om att kun­na kö­pa allt på sam­ma stäl­le och vi har mycket un­der sam­ma tak. Vi är in­te den sto­ra fa­bri­ken men vi kan gö­ra det mesta, sä­ger Pa­trik Kling.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Ken­ny Nils­son och hans sam­bo har pre­cis byggt nytt hus i Ham­burgsund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.