Vem äg­de 2019 – Läck­berg el­ler La­gercrantz?

En­ligt bran­schens ge­men­sam­ma sta­tistik är Da­vid La­gercrantz sista ”Mil­len­ni­um”-bok den mest sål­da boken 2019. Men Bon­ni­ers ut­ro­par Ca­mil­la Läck­berg till årets vinnare.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära Familj -

Ca­mil­la Läck­bergs bok ”En bur av guld” blev en ome­del­bar succé när den kom ut för­ra året. Men den var in­te årets mest sål­da ro­man. En­ligt års­sta­tisti­ken från bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svens­ka för­läg­ga­re­för­e­ning­en är det Da­vid La­gercrantz ”Hon som mås­te dö” som top­par lis­tan.

På and­ra plats kom­mer Lars Kep­lers ”La­za­rus”. Först på tred­je plats dy­ker Läck­bergs bok upp.

Döm om bran­schens för­vå­ning när Bon­ni­er­för­la­gen, som ger ut Läck­berg, för­ra vec­kan trum­pe­ta­de ut att ”En bur av guld” är årets mest sål­da bok. En gläd­je­strå­lan­de Ca­mil­la Läck­berg de­la­de ny­he­ten i so­ci­a­la me­di­er.

Hur kan det bli så­här? En­ligt Gö­ran Wi­berg, för­sälj­nings­chef på Bon­ni­er­för­la­gen, är Svens­ka för­läg­ga­re­för­e­ning­ens topp­lis­tor in­te ade­kva­ta.

Or­sa­ker­na är fle­ra: Dels görs det oli­ka topp­lis­tor för oli­ka for­mat, som skön­lit­te­ra­tur, ljud­böc­ker (MP3-fil) och e-böc­ker. (Läck­bergs bok top­par de bå­da sist­nämn­da topp­lis­tor­na, även om de är för­svin­nan­de små jäm­fört med skön­lit­te­ra­tur).

Dels sak­nas den snabbt väx­an­de lyss­ning­en via strea­ming­tjäns­ter (som Sto­ry­tel och Book­be­at) helt.

– Vi har ju Ca­mil­la Läck­bergs bok i fem for­mat, men branschtop­p­lis­tan för skön­lit­te­ra­tur in­ne­hål­ler ba­ra ett. Vi skul­le öns­ka att sta­tisti­ken in­te var så trub­big, ut­an att den låg på verks­ni­vå, där al­la ka­na­ler räk­nas in, sä­ger Gö­ran Wi­berg.

Jo­han­na Hag­ström

Ca­mil­la Läck­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.