Näs­ta steg klart för He­de­lins­ka

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Jen­ny Jo­hans­son jen­ny.jo­hans­son@st­nb.se 0526-624 05

Or­ve­lin har ta­git yt­ter­li­ga­re ett kliv mot ett nytt bo­stads­hus på He­de­lins­ka tom­ten. In­om ett par vec­kor vän­tas be­sked om bygg­lov från kom­mu­nen, och själv tror fö­re­ta­get på bygg­start vid års­skif­tet 20/21.

Sex vå­nings­plan med 42 hy­reslä­gen­he­ter och plats för bu­tiksy­tor. Det är för­sla­get för He­de­lins­ka tom­ten och bygg­start är pla­ne­rad till års­skif­tet.

I bör­jan av ok­to­ber för­ra året an­sök­te Or­ve­lin Fas­tig­he­ter om bygg­lov för kvar­te­ret Skep­pa­ren 8 med He­de­lins­ka tom­ten. Se­dan dess har hand­ling­ar­na re­vi­de­rats och för­ra vec­kan blev ären­det kom­plett. An­sö­kan av­ser ett fler­bo­stads­hus i sex vå­nings­plan ovan jord med sam­man­lagt 42 lä­gen­he­ter och plats för två af­färslo­ka­ler i ga­tu­plan. Lä­gen­he­ter­na är för­de­la­de en­ligt för­sla­get på 15 et­tor, 15 två­or samt 12 tre­or. Stor­le­ken på des­sa va­ri­e­rar från 35 till 100 kvadrat­me­ter. Den störs­ta tre­an kan dess­utom gö­ras om till en fy­rarum­ma­re ifall det finns be­hov. Ytt­ran­de från rädd­nings­tjäns­ten vi­sar att det in­te finns nå­got att an­mär­ka på det sök­ta bygg­lo­vet.

Tho­mas Karls­son är pro­jekt­chef vid Or­ve­lin och den som pro­jekt­le­der det ak­tu­el­la ny­byg­get. Han upp­ger att bo­la­get ser lång­sik­tigt på fas­tig­he­ten och där­för väl­jer att sat­sa på just hy­res­rät­ter.

– Det är klart att det kort­sik­tigt finns mer peng­ar att tjä­na på att byg­ga bo­stads­rät­ter, men vi vär­nar om He­de­lins­ka hu­set och vill va­ra en lång­sik­tig hy­resvärd med ett bra och brett be­stånd av hy­res­rät­ter.

Att mer­par­ten av lä­gen­he­ter­na är et­tor och två­or finns det ock­så en tan­ke med.

– Det finns en stor ef­ter­frå­gan på små bo­stä­der. Dess­utom ten­de­rar hy­ror­na för stör­re lä­gen­he­ter i ny­pro­duk­tio­ner att stic­ka iväg, och vi vill för­sö­ka hål­la des­sa ne­re på

en rim­lig ni­vå. Det är en svår ba­lans­gång att byg­ga bil­ligt men med håll­ba­ra ma­te­ri­al.

Vad kom­mer hy­res­ni­vån att lig­ga på?

– Det är jät­tesvårt att sä­ga just nu, vi har in­te rik­tigt kal­ky­le­rat på det än. Men den mins­ta et­tan är på 35 kvadrat så en hy­ra på om­kring 5 000 kro­nor är nog rim­ligt.

Frå­gan om par­ke­rings­plat­ser säk­ras ge­nom ett ga­rage i in­til­lig­gan­de Skep­pa­ren 9, där 25 plat­ser finns av­sed­da. Av­tal om det­ta finns re­dan med Strömstads­byg­gen. Yt­ter­li­ga­re

ett an­tal P-plat­ser finns till­gäng­li­ga i Or­ve­lins eget ga­rage på fas­tig­he­ten Skep­pa­ren 3. Dock kom­mer in­te al­la hy­res­gäs­ter att få möj­lig­het till en par­ke­ring.

– Vi upp­fyl­ler par­ke­rings­nor­men gäl­lan­de det an­tal plat­ser som ska fin­nas. Dess­utom är det of­tast så att hy­res­gäs­ter­na i de mins­ta lä­gen­he­ter­na in­te har till­gång till bil, för­kla­rar Tho­mas Karls­son.

Nå­gon gång i feb­ru­a­ri-mars vän­tas mil­jö- och bygg­nämn­den ta be­slut om bygg­lov. Vid po­si­tivt svar vän­tar upp­hand­ling och pro­jek­te­ring för­ut­satt att ären­det in­te över­kla­gas. För den som re­dan nu vill läm­na syn­punk­ter är sista da­tum satt till 10 feb­ru­a­ri.

– I den bäs­ta av värl­dar skul­le vi kun­na bör­ja byg­ga nå­gon gång un­der hös­ten men en mer re­a­lis­tisk tan­ke är kring års­skif­tet 20/21.

Ef­ter så många år med en tom tomt - hur känns det nu när bygg­na­tio­nen är så pass nä­ra?

– Fan­tas­tiskt. Det känns jät­te­ro­ligt att få va­ra med och för­verk­li­ga det här och jag tror att hu­set kom­mer att bli rik­tigt fint och smäl­ta in bra i öv­ri­ga cent­rum­kär­nan. Vi har ock­så re­dan fått in in­tres­sen­ter på lä­gen­he­ter­na.

Bild: Con­tek­ton

En kom­plett bygg­lov­san­sö­kan in­kom till Strömstads kom­mun den 21 ja­nu­a­ri i år. I den har det ti­di­ga­re gråa ta­ket er­satts med rö­da tak­pan­nor och röd tak­plåt för att bätt­re smäl­ta in bland öv­rig be­byg­gel­se. I ga­tupla­ner pla­ne­ras för två bu­ti­ker men vil­ka de hy­res­gäs­ter­na blir är än så länge oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.