Riv hind­ren för han­del med Nor­ge

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Många tror att grän­sen mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge ba­ra är ett streck på kar­tan. Dessvär­re är det för många små­fö­re­ta­ga­re nå­got myc­ket krång­li­ga­re än så. Tul­lar, moms och me­nings­lös by­rå­kra­ti hind­rar svens­ka små­fö­re­tag från att bry­ta ny mark på and­ra si­dan nors­ka grän­sen.

Nor­ge är det land vi har mest ut­byte med, och när det gäl­ler han­del är de Sve­ri­ges näst vik­ti­gas­te part­ner. Sve­ri­ge ex­por­te­rar mer till Nor­ge än till Ki­na, Ryss­land, Bra­si­li­en och In­di­en till­sam­mans. Det sä­ger en hel del om be­ty­del­sen av vår re­la­tion. Trots det­ta, så är Nor­ge ett av de län­der som flest fö­re­ta­ga­re näm­ner som krång­ligt att gö­ra af­fä­rer i.

När Kom­mers­kol­le­gi­um gjor­de en stu­die över svensk-norsk han­del var ”lång­sam tull­han­te­ring” och ”till­krång­lad do­ku­men­ta­tion” de van­li­gas­te kom­men­ta­rer­na från fö­re­ta­gar­na som fick sva­ra. Det myck­na pap­pers­ar­be­tet är för­stås en sär­skilt stor bör­da för de små­fö­re­ta­ga­re som var­ken har råd med väl­be­tal­da ju­ris­ter el­ler ork att läg­ga än­nu fler tim­mar var­je vec­ka vid skriv­bor­det.

Den grupp små­fö­re­ta­ga­re som är mest drab­bad av re­gel­krång­let, och i många fall i prak­ti­ken ute­stäng­da från den nors­ka mark­na­den, är svens­ka jord­bru­ka­re och livs­me­dels­pro­du­cen­ter. De­ras pro­duk­ter är i många fall be­lag­da med höga tull­av­gif­ter och ska in­ord­nas i krång­li­ga im­port­kvo­ter. Det­ta gör det i stort sett omöj­ligt för många svens­ka pro­du­cen­ter att slå sig in på den nors­ka mark­na­den.

Ett an­nat pro­blem för många fö­re­tag är att de mås­te de­po­ne­ra moms, van­ligt­vis kon­tant, för ut­rust­ning och ma­te­ri­al som förs in i Nor­ge, trots att des­sa ska åter fö­ras till Sve­ri­ge. Till ex­em­pel mås­te en snic­ke­ri­fir­ma som kör in i Nor­ge för ett jobb be­räk­na vär­det på fir­ma­bi­len full med verk­tyg och ma­te­ri­al och de­po­ne­ra moms för des­sa i tul­len. Det kan hand­la om ti­o­tu­sen­tals kro­nor som fö­re­ta­ga­ren be­hö­ver lig­ga ute med i fle­ra må­na­der. Myc­ket känn­ba­ra kost­na­der för en små­fö­re­ta­ga­re.

Den här helt me­nings­lö­sa by­rå­kra­tin bor­de svens­ka och nors­ka po­li­ti­ker sam­la sig för att lö­sa. Jag kom­mer gö­ra min del av job­bet i Eu­ro­pa­par­la­men­tets han­dels­ut­skott där jag är an­sva­rig le­da­mot för han­dels­re­la­tio­ner­na med Nor­ge, Schweiz och Is­land. Små­fö­re­ta­ga­re på bå­da si­dor om grän­sen skul­le bli vin­na­re på att ri­va han­dels­hind­ren mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge.

Jör­gen War­born (M) Väst­svensk EU-par­la­men­ta­ri­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.