Fär­jan i Ham­burgsund be­hö­ver gå tä­ta­re

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Fär­jan i Ham­burgsund går i dags­lä­get var tju­gon­de mi­nut, vil­ket är helt orim­ligt. Bland an­nat med tan­ke på ung­do­mar­nas och bar­nens si­tu­a­tion då de slu­tar sko­lan sam­ma tid som fär­jan går från Ham­bur­gö­si­dan. De har där­med cir­ka två mi­nu­ter på sig att ta sig till fär­jan, vil­ket är helt orim­ligt. Då tän­ker ni kans­ke som så här att det går en fär­ja tju­go mi­nu­ter se­na­re. Ett av pro­ble­men med det är då att man på den­na tid får sit­ta och fry­sa stör­re de­len av året ef­tersom kom­mu­nen in­te in­ve­ste­rat i någon­ting som vär­mer, till ex­em­pel vär­me i ku­rar­na på fast­lan­det och på Ham­bur­gö. Vi an­ser in­te att det finns någ­ra till­räck­ligt bra ar­gu­ment emot att by­ta fär­je­ti­der­na.

För många år se­dan när fär­jan gick på ic­ke för­ny­bart bräns­le så val­de man att änd­ra fär­je­ti­der­na från en tur i kvar­ten till en tur per tju­gon­de mi­nut på grund av mil­jö­per­spek­ti­vet

– att man skul­le släp­pa ut mind­re ga­ser, det vill sä­ga för­bru­ka mind­re bräns­le. Men någ­ra år ef­ter det byt­te man från fos­silt bräns­le till för­ny­bar el. Men då häng­de in­te tur­ti­der­na med och man fort­sat­te hål­la ti­der­na var tju­gon­de mi­nut och det­ta kvar­står än idag. Om det blir fler fär­je­tu­rer per tim­me blir ris­ken för kö­bild­ning mind­re, fram­förallt på som­ma­ren. Med fär­re bi­lar och män­ni­skor i sam­häl­let, mins­kar ris­ken för olyckor och även otrygg­het.

Ar­ga, ic­ke kon­ser­va­ti­va, fär­jean­vän­da­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.